WHOI ARGO: SBE SN 46 to 587


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
125 - - - -
WMO: #4900148
SOLO_TS2: #1194
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 46
Paines 1188
WMO: #0
SOLO_TS16: #0
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900149
SOLO_TS2: #1197
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 56
Paines 1188
n/a n/a
WMO: #4900147
SOLO_TS2: #1193
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 57
Paines 1188
WMO: #4900150
SOLO_TS2: #1199
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 58
Paines 1188
WMO: #4900151
SOLO_TS2: #2001
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 59
Paines 1188
WMO: #5900117
SOLO_TS2: #30
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0063
Paines 2657710620
WMO: #4900154
SOLO_TS2: #53
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0065
Paines 2657710764
WMO: #1900035
SOLO_TS2: #85
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0070
Paines 2657710621
WMO: #1900033
SOLO_TS2: #57
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0071
Paines 2657710725
WMO: #5900116
SOLO_TS2: #80
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0072
Paines 2657710726
WMO: #3900404
SOLO_TS16: #381
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0113
Druck 2657710703
WMO: #1900022
SOLO_TS2: #47
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0114
Paines 2657710644
WMO: #1900037
SOLO_TS2: #22
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 115
Paines 2147483647
WMO: #4900156
SOLO_TS2: #43
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 116
Paines 2147483647
WMO: #1900040
SOLO_TS2: #59
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 121
Paines 2147483647
WMO: #1900038
SOLO_TS2: #7
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 123
Paines 2147483647
WMO: #4900159
SOLO_TS2: #26
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 124
Paines 2147483647
WMO: #4900160
SOLO_TS2: #79
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 125
Paines 2147483647
n/a n/a
WMO: #1900036
SOLO_TS2: #69
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 126
Paines 2147483647
WMO: #4900155
SOLO_TS2: #66
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 127
Paines 2147483647
WMO: #4900158
SOLO_TS2: #84
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 128
Paines 2147483647
WMO: #1900039
SOLO_TS2: #49
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 129
Paines 2147483647
WMO: #5900118
SOLO_TS2: #41
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0130
Paines 2657714122
WMO: #1900034
SOLO_TS2: #82
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0131
Paines 2657714123
WMO: #5900119
SOLO_TS2: #65
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0132
Paines 2657714132
WMO: #5900120
SOLO_TS2: #21
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0133
Paines 2657714148
WMO: #4900157
SOLO_TS2: #61
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 283
Paines 2147483647
WMO: #3900057
SOLO_TS2: #128
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0284
Paines 2657717537
WMO: #4900184
SOLO_TS2: #152
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0285
Paines 2657717538
WMO: #4900186
SOLO_TS2: #155
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0286
Paines 2657717539
WMO: #4900183
SOLO_TS2: #151
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0287
Paines 2657717540
WMO: #5900201
SOLO_TS2: #156
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0288
Paines 2657717542
WMO: #4900794
SOLOIR_TS2: #672
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 0289
Druck n/a
WMO: #1900243
SOLO_TS9: #207
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0290
Paines 2657717454
WMO: #4900185
SOLO_TS2: #154
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0291
Paines 2657717546
WMO: #1900163
SOLO_TS9: #178
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0292
Paines 2657717547
WMO: #1900058
SOLO_TS9: #165
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0293
Paines 2657717549
WMO: #4900182
SOLO_TS2: #147
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0294
Paines 2657717551
WMO: #1900041
SOLO_TS2: #134
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0295
Paines 2657717552
WMO: #5900134
SOLO_TS2: #148
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0296
Paines 2657717554
WMO: #3900056
SOLO_TS2: #127
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0297
Paines 2657717556
WMO: #5900135
SOLO_TS2: #149
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0298
Paines 2657717557
WMO: #5900199
SOLO_TS2: #150
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0299
Paines 2657717559
WMO: #3900146
SOLO_TS9: #209
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0300
Paines 2657717561
WMO: #4900180
SOLO_TS2: #132
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0301
Paines 2657718124
WMO: #4900370
SOLO_TS9: #220
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0302
Paines 2657717563
WMO: #3900145
SOLO_TS9: #219
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0303
Paines 2657717564
WMO: #1900057
SOLO_TS9: #125
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0304
Paines 2657717565
WMO: #4900177
SOLO_TS2: #33
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0305
Paines 2657717567
WMO: #4900178
SOLO_TS2: #129
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0306
Paines 2657717568
WMO: #1900059
SOLO_TS9: #130
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0307
Paines 2657717569
WMO: #4900181
SOLO_TS2: #133
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0308
Paines 2657717570
WMO: #1900246
SOLO_TS9: #217
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0309
Paines 2657717571
WMO: #4900441
SOLO_TS9: #221
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0310
Paines 2657717572
WMO: #4900179
SOLO_TS2: #131
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0311
Paines 2657717573
n/a
WMO: #5900200
SOLO_TS2: #153
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0312
Paines 2657717574
WMO: #3900147
SOLO_TS9: #189
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0318
Paines 2657720189
WMO: #1900204
SOLO_TS9: #190
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0319
Paines 2657720201
WMO: #4900369
SOLO_TS9: #191
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0320
Paines 2657720211
WMO: #1900241
SOLO_TS9: #195
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0321
Paines 2657720218
WMO: #1900242
SOLO_TS9: #208
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0322
Paines 2657720223
WMO: #1900240
SOLO_TS9: #180
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0324
Paines 2657720235
WMO: #1900166
SOLO_TS9: #194
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE 0325
Paines 2657720242
WMO: #1900061
SOLO_TS9: #163
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0326
Paines 2657730051
WMO: #4900232
SOLO_TS9: #184
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0327
Paines 2657730053
WMO: #1900060
SOLO_TS9: #162
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0328
Paines 2657730054
WMO: #3900058
SOLO_TS9: #109
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0329
Paines 2657730055
WMO: #1900062
SOLO_TS9: #164
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0330
Paines 2657730056
WMO: #4900362
SOLO_TS9: #177
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0331
Paines 2657730058
WMO: #4900359
SOLO_TS9: #166
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0332
Paines 2657730059
WMO: #1900256
SOLO_TS9: #188
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0333
Paines 2657730061
WMO: #4900425
SOLO_TS9: #187
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0334
Paines 2657730062
WMO: #4900442
SOLO_TS9: #222
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0335
Paines 2657730063
WMO: #4900443
SOLO_TS9: #223
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0336
Paines 2657730066
WMO: #4900363
SOLO_TS9: #186
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0337
Paines 2657730067
WMO: #4900424
SOLO_TS9: #185
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0338
Paines 2657730068
WMO: #4900780
SOLO_TS16: #595
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0339
Druck 2657730074
WMO: #4900583
SOLO_TS16: #287
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0340
Druck 2657730078
n/a n/a n/a
WMO: #4900360
SOLO_TS9: #126
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0341
Paines 2657730081
WMO: #1900165
SOLO_TS9: #192
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0342
Paines 2657730083
WMO: #1900365
SOLO_TS16: #295
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0343
Druck 2657730085
n/a
WMO: #1900164
SOLO_TS9: #179
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0344
Paines 2657730088
WMO: #4900551
SOLO_TS16: #288
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0389
Druck 4399
WMO: #3900297
SOLO_TS16: #296
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0392
Druck 4400
WMO: #1900265
SOLO_TS16: #297
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0393
Druck 4401
WMO: #1900263
SOLO_TS16: #299
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0394
Druck 4402
WMO: #4900553
SOLO_TS16: #289
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0395
Druck 4403
n/a n/a
WMO: #4900465
SOLO_TS16: #290
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0397
Druck 4446
WMO: #4900466
SOLO_TS16: #291
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0398
Druck 4447
WMO: #1900362
SOLO_TS16: #292
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0399
Druck 4448
WMO: #1900363
SOLO_TS16: #293
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0400
Druck 4449
WMO: #1900364
SOLO_TS16: #294
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0401
Druck 4450
WMO: #1900264
SOLO_TS16: #298
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0512
Druck 5084
WMO: #3900231
SOLO_TS16: #300
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0513
Druck 5078
WMO: #4900589
SOLO_TS16: #301
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0514
Druck 5079
WMO: #4900550
SOLO_TS16: #302
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0515
Druck 5080
n/a n/a n/a
WMO: #4900547
SOLO_TS16: #303
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0516
Druck 5082
WMO: #3900267
SOLO_TS16: #304
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0533
Druck 5103
WMO: #4900562
SOLO_TS16: #314
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0534
Druck 5104
WMO: #4900573
SOLO_TS16: #315
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0535
Druck 5105
WMO: #0
SOLO_TS16: #316
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE 0536
Druck 5106
n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900563
SOLO_TS16: #317
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0537
Druck 5107
WMO: #3900356
SOLO_TS16: #347
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0539
Druck n/a
WMO: #3900358
SOLO_TS16: #355
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0540
Druck 5163
WMO: #3900362
SOLO_TS16: #372
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0541
Druck 5164
WMO: #3900359
SOLO_TS16: #356
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0542
Druck 5163
WMO: #3900361
SOLO_TS16: #354
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0543
Druck 5167
WMO: #4900560
SOLO_TS16: #318
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0544
Druck 5168
n/a
WMO: #4900579
SOLO_TS16: #349
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0545
Druck 5169
WMO: #4900578
SOLO_TS16: #348
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0551
Druck 5209
WMO: #3900354
SOLO_TS16: #353
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0552
Druck 5210
WMO: #1900489
SOLO_TS16: #371
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0553
Druck 5211
WMO: #1900506
SOLO_TS16: #351
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0554
Druck 5212
WMO: #1900760
SOLO_TS16: #352
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0555
Druck 5257
WMO: #3900360
SOLO_TS16: #346
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0556
Druck 5258
WMO: #3900355
SOLO_TS16: #345
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0557
Druck 5259
WMO: #3900367
SOLO_TS16: #377
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0580
Druck 5364
WMO: #3900406
SOLO_TS16: #376
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0581
Druck 5363
WMO: #3900405
SOLO_TS16: #375
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0582
Druck 5377
WMO: #1900488
SOLO_TS16: #374
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0583
Druck 5378
WMO: #3900363
SOLO_TS16: #373
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0584
Druck 5379
WMO: #1900492
SOLO_TS16: #382
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0585
Druck 5688
WMO: #1900493
SOLO_TS16: #383
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0586
Druck 5689
WMO: #1900499
SOLO_TS16: #380
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0587
Druck 5690
125 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024