WHOI ARGO: SBE SN 588 to 1465


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
125 - - - -
WMO: #1900445
SOLO_TS16: #379
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0588
Druck 5691
WMO: #3900398
SOLO_TS16: #378
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0589
Druck 5692
WMO: #1900449
SOLO_TS16: #384
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0590
Druck 5693
WMO: #1900495
SOLO_TS16: #385
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0591
Druck 5694
WMO: #3900416
SOLO_TS16: #386
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0592
Druck 5695
n/a n/a n/a
WMO: #1900497
SOLO_TS16: #387
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0593
Druck 5697
WMO: #3900417
SOLO_TS16: #388
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0594
Druck 5698
WMO: #3900482
SOLO_TS16: #442
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0595
Druck 5736
WMO: #1900490
SOLO_TS16: #404
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0596
Druck 5737
n/a
WMO: #1900496
SOLO_TS16: #405
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0597
Druck 5738
WMO: #4900601
SOLO_TS16: #406
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0598
Druck 5739
WMO: #1900528
SOLO_TS16: #444
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0599
Druck 5740
WMO: #3900419
SOLO_TS16: #389
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0600
Druck 5741
WMO: #3900436
SOLO_TS16: #390
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0601
Druck 5742
WMO: #4900593
SOLO_TS16: #401
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0602
Druck 5760
WMO: #4900594
SOLO_TS16: #402
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0603
Druck 5761
WMO: #4900595
SOLO_TS16: #403
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0604
Druck 5762
WMO: #4900580
SOLO_TS16: #350
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0605
Druck 5763
WMO: #3900487
SOLO_TS16: #505
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0991
Druck 7367
WMO: #3900496
SOLO_TS16: #506
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0992
Druck 7368
WMO: #5901106
SOLO_TS16: #525
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0997
Druck 7966
WMO: #1900579
SOLO_TS16: #526
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0998
Druck 7932
WMO: #1900649
SOLO_TS16: #527
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0999
Druck 7933
WMO: #1900580
SOLO_TS16: #528
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1000
Druck 7934
WMO: #1900644
SOLO_TS16: #530
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1001
Druck 7935
WMO: #1900684
SOLO_TS16: #513
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1002
Druck 7936
WMO: #1900575
SOLO_TS16: #514
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1003
Druck 7937
WMO: #1900584
SOLO_TS16: #535
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1004
Druck 7938
WMO: #1900689
SOLO_TS16: #562
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1006
Druck 7940
WMO: #1900572
SOLO_TS16: #468
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1077
Druck 7625
WMO: #4900687
SOLO_TS16: #462
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1078
Druck 7626
WMO: #1900568
SOLO_TS16: #470
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1079
Druck 7627
WMO: #3900488
SOLO_TS16: #469
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1080
Druck 7717
WMO: #4900729
SOLO_TS16: #471
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1081
Druck 7718
WMO: #3900454
SOLO_TS16: #472
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1082
Druck 7719
n/a n/a n/a
WMO: #1900565
SOLO_TS16: #473
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1083
Druck 7720
WMO: #3900455
SOLO_TS16: #474
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1084
Druck 7721
WMO: #1900532
SOLO_TS16: #475
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1085
Druck 7722
WMO: #3900604
SOLO_TS16: #476
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1086
Druck 7723
WMO: #1900799
SOLO_TS16: #805
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1087
Druck 7734
WMO: #1900538
SOLO_TS16: #480
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1088
Druck 7735
WMO: #3900606
SOLO_TS16: #479
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1089
Druck 7736
WMO: #3900605
SOLO_TS16: #478
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1090
Druck 7737
WMO: #3900603
SOLO_TS16: #477
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1091
Druck 7738
WMO: #5901103
SOLO_TS16: #520
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1092
Druck 7739
WMO: #5901104
SOLO_TS16: #521
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1093
Druck 7764
WMO: #1900638
SOLO_TS16: #531
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1099
Druck 7862
n/a
WMO: #1900648
SOLO_TS16: #523
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1101
Druck 7865
WMO: #1900683
SOLO_TS16: #524
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1102
Druck 7866
WMO: #1900581
SOLO_TS16: #529
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1103
Druck 7867
WMO: #1900578
SOLO_TS16: #519
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1104
Druck 7868
WMO: #1900685
SOLO_TS16: #518
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1105
Druck 7869
WMO: #3900799
SOLO_TS16: #563
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1107
Druck 8016
WMO: #3900491
SOLO_TS16: #507
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1108
Druck 8017
WMO: #3900566
SOLO_TS16: #515
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1111
Druck 8020
WMO: #1900576
SOLO_TS16: #517
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1112
Druck 8021
WMO: #1900577
SOLO_TS16: #516
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1113
Druck 8022
WMO: #1900686
SOLO_TS16: #512
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1114
Druck 8023
WMO: #3900580
SOLO_TS16: #593
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1115
Druck 8024
WMO: #1900687
SOLO_TS16: #564
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1117
Druck 8115
WMO: #3900582
SOLO_TS16: #594
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1118
Druck 8044
WMO: #0
SOLO_TS16: #592
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE 1121
Druck 8047
n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900708
SOLO_TS16: #586
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1122
Druck 8049
n/a
WMO: #1900647
SOLO_TS16: #510
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1123
Druck 8050
WMO: #4900796
SOLO_TS16: #668
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1324
Druck 10513
WMO: #4900797
SOLO_TS16: #669
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1372
Druck 9161
WMO: #1900761
SOLO_TS16: #670
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1397
Druck 10252
WMO: #5901429
SOLO_TS16: #699
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1401
Druck 10286
WMO: #4900803
SOLO_TS16: #701
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1408
Druck 10514
WMO: #4900798
SOLO_TS16: #671
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1410
Druck 10517
WMO: #3900592
SOLO_TS16: #673
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1411
Druck 10518
WMO: #5901425
SOLO_TS16: #684
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1412
Druck 10519
WMO: #6900314
SOLO_TS16: #685
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1413
Druck 10520
n/a n/a n/a
WMO: #3900652
SOLO_TS16: #686
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1414
Druck 10521
WMO: #3900607
SOLO_TS16: #700
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1415
Druck 10522
WMO: #1900751
SOLO_TS16: #688
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1416
Druck 10523
n/a n/a n/a
WMO: #5901422
SOLO_TS16: #702
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1417
Druck 2328578
WMO: #6900125
SOLO_TS16: #606
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1418
Druck 9304
WMO: #4900776
SOLO_TS16: #607
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1419
Druck 9305
WMO: #1900734
SOLO_TS16: #610
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1420
Druck 9306
WMO: #1900732
SOLO_TS16: #611
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1421
Druck 9307
WMO: #6900309
SOLO_TS16: #612
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1422
Druck 9308
WMO: #3900575
SOLO_TS16: #609
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1423
Druck 9309
WMO: #3900576
SOLO_TS16: #598
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1424
Druck 9310
WMO: #3900609
SOLO_TS16: #599
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41 1425
Druck 9311
n/a
WMO: #1900705
SOLO_TS16: #600
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1426
Druck 9324
WMO: #4900782
SOLO_TS16: #601
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1427
Druck 9325
WMO: #3900574
SOLO_TS16: #608
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1428
Druck 9326
WMO: #4900781
SOLO_TS16: #603
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1429
Druck 9327
WMO: #4900775
SOLO_TS16: #602
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1430
Druck 9328
WMO: #1900716
SOLO_TS16: #604
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1431
Druck 9329
WMO: #4900779
SOLO_TS16: #605
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1432
Druck 9330
n/a n/a n/a
WMO: #4900789
SOLO_TS16: #617
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1433
Druck 9331
WMO: #6900308
SOLO_TS16: #616
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1434
Druck 9332
WMO: #4900777
SOLO_TS16: #615
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1435
Druck 9475
WMO: #4900787
SOLO_TS16: #614
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1436
Druck 9334
WMO: #4900790
SOLO_TS16: #613
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1437
Druck 9299
WMO: #4900786
SOLO_TS16: #618
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1438
Druck 9764
WMO: #6900126
SOLO_TS16: #619
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1439
Druck 9765
WMO: #4900788
SOLO_TS16: #620
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1440
Druck 9766
WMO: #4900791
SOLO_TS16: #621
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1441
Druck 9767
n/a n/a
WMO: #1900756
SOLO_TS16: #622
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1442
Druck 9768
WMO: #3900801
SOLO_TS16: #632
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1443
Druck 9769
WMO: #4900792
SOLO_TS16: #631
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE 1444
Druck 9770
WMO: #4900785
SOLO_TS16: #630
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1445
Druck 9771
WMO: #1900737
SOLO_TS16: #629
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1446
Druck 9772
WMO: #3900800
SOLO_TS16: #628
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1447
Druck 9773
WMO: #1900738
SOLO_TS16: #623
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1448
Druck 9774
WMO: #3900583
SOLO_TS16: #624
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1449
Druck 9775
WMO: #1900733
SOLO_TS16: #625
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1450
Druck 9776
WMO: #1900752
SOLO_TS16: #627
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1451
Druck 9777
WMO: #1900754
SOLO_TS16: #626
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1452
Druck 9778
WMO: #1900735
SOLO_TS16: #637
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1453
Druck 9779
WMO: #1900757
SOLO_TS16: #636
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1454
Druck 9780
n/a
WMO: #1900739
SOLO_TS16: #635
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1455
Druck 9781
n/a n/a n/a
WMO: #4900793
SOLO_TS16: #634
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1456
Druck 9806
n/a n/a n/a
WMO: #3900802
SOLO_TS16: #633
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1457
Druck 9807
WMO: #4900784
SOLO_TS16: #638
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1458
Druck 9968
WMO: #1900743
SOLO_TS16: #655
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1459
Druck 10296
WMO: #4900783
SOLO_TS16: #639
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1460
Druck 10297
n/a n/a n/a
WMO: #1900736
SOLO_TS16: #640
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1461
Druck 10299
WMO: #1900742
SOLO_TS16: #654
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1462
Druck 10300
n/a
WMO: #4900774
SOLO_TS16: #643
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1463
Druck 10301
n/a n/a n/a
WMO: #1900719
SOLO_TS16: #641
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1464
Druck 10302
WMO: #1900717
SOLO_TS16: #642
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1465
Druck 10304
125 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024