WHOI ARGO: Region: Atlantic (-25 to -15), ordered by deployment date


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
135 - - - - -
WMO: #5900117
SOLO_TS2: #30
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0063
Paines 2657710620
WMO: #5900116
SOLO_TS2: #80
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0072
Paines 2657710726
WMO: #5900199
SOLO_TS2: #150
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0299
Paines 2657717559
WMO: #5900200
SOLO_TS2: #153
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0312
Paines 2657717574
WMO: #1900061
SOLO_TS9: #163
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0326
Paines 2657730051
WMO: #1900062
SOLO_TS9: #164
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0330
Paines 2657730056
WMO: #1900445
SOLO_TS16: #379
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0588
Druck 5691
WMO: #3900406
SOLO_TS16: #376
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0581
Druck 5363
WMO: #1900492
SOLO_TS16: #382
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0585
Druck 5688
WMO: #1900497
SOLO_TS16: #387
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0593
Druck 5697
WMO: #1900499
SOLO_TS16: #380
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0587
Druck 5690
WMO: #3900416
SOLO_TS16: #386
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0592
Druck 5695
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3900417
SOLO_TS16: #388
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0594
Druck 5698
WMO: #1900568
SOLO_TS16: #470
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1079
Druck 7627
WMO: #1900581
SOLO_TS16: #529
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1103
Druck 7867
WMO: #1900580
SOLO_TS16: #528
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1000
Druck 7934
WMO: #1900644
SOLO_TS16: #530
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1001
Druck 7935
WMO: #3900566
SOLO_TS16: #515
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1111
Druck 8020
WMO: #1900741
SOLO_TS16: #659
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1478
Druck 10293
WMO: #3900610
SOLO_TS16: #705
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1560
Druck 2346022
WMO: #3900611
SOLO_TS16: #683
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1544
Druck 2324180
WMO: #3900612
SOLO_TS16: #678
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1535
Druck 2324157
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900770
SOLO_TS16: #740
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1605
Druck 2402623
WMO: #1900771
SOLO_TS16: #741
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1613
Druck 2409746
WMO: #1900781
SOLO_TS16: #775
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1641
Druck 2438876
WMO: #3900649
SOLO_TS16: #698
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1552
Druck 2324218
WMO: #3900651
SOLO_TS16: #687
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1477
Druck 10461
WMO: #3900650
SOLO_TS16: #676
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1491
Druck 10430
WMO: #3900652
SOLO_TS16: #686
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1414
Druck 10521
WMO: #1900795
SOLO_TS16: #827
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1913
Druck 2477711
WMO: #1900796
SOLO_TS16: #695
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1549
Druck 2324213
WMO: #3900711
SOLO_TS16: #880
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2070
Druck 2619596
WMO: #4901036
SOLO_TS16: #872
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2062
Druck 2619546
WMO: #1900820
SOLO_TS16: #879
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2049
Druck 2606486
WMO: #1900821
SOLO_TS16: #877
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2056
Druck 2619539
WMO: #1900822
SOLO_TS16: #882
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2075
Druck 2628025
WMO: #1900823
SOLO_TS16: #878
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2051
Druck 2606488
WMO: #1900824
SOLO_TS16: #870
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2059
Druck 2619542
WMO: #1900825
SOLO_TS16: #873
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2053
Druck 2619509
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901024
SOLO_TS16: #759
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1621
Druck 2424901
WMO: #4901027
SOLO_TS16: #887
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2108
Druck 2631253
WMO: #4901023
SOLO_TS16: #899
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2119
Druck 2632615
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901032
SOLO_TS16: #915
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2086
Druck 2636824
WMO: #3900748
SOLO_TS16: #843
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2031
Druck 2479906
WMO: #3900751
SOLO_TS16: #848
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2043
Druck 2606480
WMO: #3900749
SOLO_TS16: #844
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2026
Druck 2479875
WMO: #3900750
SOLO_TS16: #847
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2028
Druck 2479878
WMO: #1900998
SOLO_TS16: #919
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2303
Druck 2072991
WMO: #1901000
SOLO_TS16: #933
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2079
Druck 2959349
WMO: #1900999
SOLO_TS16: #932
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2085
Druck 2958487
WMO: #1900997
SOLO_TS16: #929
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2105
Druck 2072988
WMO: #1901003
SOLOIR_TS2: #945
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2106
Druck 2072993
WMO: #1901002
SOLOIR_TS2: #944
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2109
Druck 2072989
WMO: #1901004
SOLOIR_TS2: #949
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2104
Druck 2072990
WMO: #1901001
SOLO_TS16: #934
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2087
Druck 2959348
WMO: #1901454
SOLO_TS16: #968
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.01
SBE41CP 2550
Druck 2491247
WMO: #1901455
SOLOIR_TS2: #969
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2543
Druck 2709836
WMO: #4901207
SOLOIR_TS2: #993
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2561
Druck 3042461
WMO: #4901208
SOLOIR_TS2: #994
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2560
Druck 3041920
WMO: #1901484
SOLOIR_TS2: #998
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2579
Druck 2701829
WMO: #1901485
SOLOIR_TS2: #1000
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2575
Druck 2599092
WMO: #4901225
SOLOIR_TS2: #975
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2093
Druck 2606391
WMO: #1901503
SOLOIR_TS2: #1039
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2531
Druck 2956229
WMO: #1901665
SOLO2IR_TS9: #7128
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_22
SBE41CP 3436
Druck 3378783
WMO: #1901620
SOLO2IR_TS9: #7030
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 9Feb12
SBE41CP 3776
Druck 3216387
WMO: #1901621
SOLO2IR_TS9: #7032
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 9Feb12
SBE41CP 3774
Druck 3211216
WMO: #1901623
SOLO2IR_TS9: #7035
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 9Feb12
SBE41CP 3418
Druck 3150873
WMO: #1901602
SOLO2IR_TS9: #7053
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3422
Druck 3166862
WMO: #1901624
SOLO2IR_TS9: #7042
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 9Feb12
SBE41CP 3392
Druck 3257606
WMO: #1901652
SOLO2IR_TS9: #7081
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3441
Druck 3377018
WMO: #1901650
SOLO2IR_TS9: #7079
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3424
Druck 3242287
WMO: #1901653
SOLO2IR_TS9: #7111
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 4456
Druck 3412503
WMO: #1901703
SOLO_TS16: #1157
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.10
SBE41CP 3139
Druck 3215819
WMO: #1901702
SOLOIR_TS2: #1107
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3072
Druck 3150883
WMO: #4901468
SOLO_TS16: #1159
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.10
SBE41CP 3368
Druck 3206000
WMO: #1901705
SOLOIR_TS2: #1151
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3119
Druck 3174432
WMO: #1901706
SOLOIR_TS2: #1152
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 2527
Druck 2957312
WMO: #1901716
SOLO2IR_TS9: #7246
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4926
Druck 3633600
WMO: #1901719
SOLO2IR_TS9: #7234
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4944
Druck 3814997
WMO: #1901715
SOLO2IR_TS9: #7244
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4941
Druck 3815006
WMO: #1901718
SOLO2IR_TS9: #7220
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4904
Druck 3634922
WMO: #1901724
SOLOIR_TS2: #1176
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3410
Druck 3257369
WMO: #1901727
SOLO2IR_TS9: #7180
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4909
Druck 3585301
WMO: #1901808
SOLO2IR_TS9: #7317
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7142
Druck 4150219
WMO: #1901732
SOLO2IR_TS9: #7300
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6471
Druck 4196199
WMO: #1901733
SOLO2IR_TS9: #7311
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7147
Druck 4170097
WMO: #3901226
SOLO2IR_TS9: #7292
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6477
Druck 4218743
WMO: #3901225
SOLO2IR_TS9: #7291
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6469
Druck 4112806
WMO: #3901063
SOLO2IR_TS9: #7280
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6479
Druck 3986563
WMO: #3901111
SOLO2IR_TS9: #7290
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6485
Druck 4200886
WMO: #3901109
SOLO2IR_TS9: #7287
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6484
Druck 4148148
WMO: #3901108
SOLO2IR_TS9: #7286
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6475
Druck 4196198
WMO: #3901064
SOLO2IR_TS9: #7281
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6474
Druck 4112807
WMO: #1901815
SOLO2IR_TS9: #7351
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7372
Druck 4180221
WMO: #1901817
SOLO2IR_TS9: #7353
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7212
Druck 4268766
WMO: #1901816
SOLO2IR_TS9: #7352
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7369
Druck 4180223
WMO: #1901824
SOLO2IR_TS9: #7371
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 3108
Druck 3174433
WMO: #3901240
SOLO2IR_TS9: #7392
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8381
Kistler 4924240
WMO: #3901238
SOLO2IR_TS9: #7387
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7146
Druck 4150220
WMO: #3901237
SOLO2IR_TS9: #7386
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7217
Druck 4241332
WMO: #3901241
SOLO2IR_TS9: #7393
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8388
Kistler 4924403
WMO: #3901239
SOLO2IR_TS9: #7388
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7150
Druck 4214882
WMO: #1902206
SOLO2IR_TS9: #7472
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9261
Druck 10450853
WMO: #1902204
SOLO2IR_TS9: #7470
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9259
Druck 10450854
WMO: #1902205
SOLO2IR_TS9: #7471
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9260
Druck 10450856
WMO: #1902182
SOLO2IR_TS9: #7437
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9139
Druck 10444121
WMO: #3902236
SOLO2IR_TS9: #7588
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11832
Druck 11218642
WMO: #3902237
SOLO2IR_TS9: #7580
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11813
Druck 11129422
WMO: #1902274
SOLO2IR_TS9: #7564
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11812
Druck 11129421
WMO: #3902244
ALTOIR_TS12: #11049
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 11061
Druck 10962810
WMO: #3902241
SOLO2IR_TS9: #7520
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10921
Druck 10936102
WMO: #4903261
SOLO2IR_TS9: #7508
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10924
Druck 10917995
WMO: #4903262
SOLO2IR_TS9: #7523
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11031
Druck 10952691
WMO: #4903265
SOLO2IR_TS9: #7571
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11806
Druck 11154841
WMO: #4903266
ALTOIR_TS12: #11026
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09628
Druck 10595871
WMO: #4903264
SOLO2IR_TS9: #7567
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11802
Druck 11154837
WMO: #4903263
SOLO2IR_TS9: #7537
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11058
Druck 10962806
WMO: #4903269
SOLO2IR_TS9: #7600
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11929
Druck 11276799
WMO: #4903268
SOLO2IR_TS9: #7589
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11890
Druck 10723501
WMO: #4903267
SOLO2IR_TS9: #7575
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11942
Druck 11276530
WMO: #4903272
SOLO2IR_TS9: #7604
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11940
Druck 11276528
WMO: #1902410
SOLO2IR_TS9: #7677
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13200
Druck 11495989
WMO: #1902441
SOLO2IR_TS9: #7695
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13855
Druck 11701168
WMO: #1902421
SOLO2IR_TS9: #7696
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13849
Druck 11569182
WMO: #1902423
SOLO2IR_TS9: #7698
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14338
Druck 11862068
WMO: #1902416
SOLO2IR_TS9: #7688
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13876
Druck 11698368
WMO: #1902426
SOLO2IR_TS9: #7751
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13321
Druck 11585540
WMO: #1902424
SOLO2IR_TS9: #7749
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13003
Druck 11325289
WMO: #1902397
SOLO2IR_TS9: #7655
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12928
Druck 11531478
WMO: #1902390
SOLO2IR_TS9: #7641
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12888
Druck 11513815
WMO: #1902327
SOLO2IR_TS9: #7607
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12085
Druck 11275992
WMO: #1902413
SOLO2IR_TS9: #7683
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13004
Druck 11325292
WMO: #1902409
SOLO2IR_TS9: #7676
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13201
Druck 11495990
WMO: #1902378
SOLO2IR_TS9: #7621
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12153
Druck 11319874
WMO: #1902395
SOLO2IR_TS9: #7648
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12871
Druck 11405362
135 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024