WHOI ARGO: Region: Atlantic (-15 to -5), ordered by deployment date


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
113 - - - - -
WMO: #5900118
SOLO_TS2: #41
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0130
Paines 2657714122
WMO: #5900119
SOLO_TS2: #65
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0132
Paines 2657714132
WMO: #5900120
SOLO_TS2: #21
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0133
Paines 2657714148
WMO: #3900057
SOLO_TS2: #128
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0284
Paines 2657717537
WMO: #1900060
SOLO_TS9: #162
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0328
Paines 2657730054
WMO: #1900059
SOLO_TS9: #130
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0307
Paines 2657717569
WMO: #3900145
SOLO_TS9: #219
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0303
Paines 2657717564
WMO: #1900263
SOLO_TS16: #299
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0394
Druck 4402
WMO: #3900405
SOLO_TS16: #375
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0582
Druck 5377
WMO: #3900404
SOLO_TS16: #381
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0113
Druck 2657710703
WMO: #1900493
SOLO_TS16: #383
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0586
Druck 5689
WMO: #1900495
SOLO_TS16: #385
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0591
Druck 5694
WMO: #1900538
SOLO_TS16: #480
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1088
Druck 7735
WMO: #1900584
SOLO_TS16: #535
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1004
Druck 7938
WMO: #1900732
SOLO_TS16: #611
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1421
Druck 9307
WMO: #1900734
SOLO_TS16: #610
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1420
Druck 9306
WMO: #1900742
SOLO_TS16: #654
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1462
Druck 10300
WMO: #1900754
SOLO_TS16: #626
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1452
Druck 9778
WMO: #1900755
SOLO_TS16: #653
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1473
Druck 10253
WMO: #1900756
SOLO_TS16: #622
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1442
Druck 9768
WMO: #1900757
SOLO_TS16: #636
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1454
Druck 9780
WMO: #1900782
SOLO_TS16: #774
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1640
Druck 2438875
WMO: #1900797
SOLO_TS16: #836
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2025
Druck 2479874
WMO: #3900709
SOLO_TS16: #884
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2071
Druck 2619597
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901028
SOLO_TS16: #895
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2064
Druck 2619588
WMO: #4901012
SOLO_TS16: #772
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1626
Druck 2424871
WMO: #1900987
SOLO_TS16: #917
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2301
Druck 2701861
WMO: #4901030
SOLO_TS16: #913
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2121
Druck 2632617
WMO: #1900986
SOLO_TS16: #916
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2089
Druck 2636827
WMO: #1901456
SOLOIR_TS2: #970
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2544
Druck 2606397
WMO: #1901450
SOLO_TS16: #862
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2112
Druck 2606481
WMO: #1901479
SOLO_TS16: #869
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2058
Druck 2988186
WMO: #1901449
SOLO_TS16: #707
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1578
Druck 2363778
WMO: #4901209
SOLOIR_TS2: #995
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2559
Druck 3037261
WMO: #4901210
SOLOIR_TS2: #996
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2558
Druck 3037269
WMO: #1901482
SOLO_TS16: #1005
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2576
Druck 2742983
WMO: #1901483
SOLO_TS16: #1006
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2578
Druck 2488295
WMO: #1901486
SOLO_TS16: #1007
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2565
Druck 2363853
WMO: #1901492
SOLO_TS16: #1024
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2562
Druck 3041913
WMO: #1901490
SOLO_TS16: #1014
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2592
Druck 3070091
WMO: #4901281
SOLO_TS16: #991
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2547
Druck 2711937
WMO: #1901502
SOLOIR_TS2: #1040
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2539
Druck 2824415
WMO: #1901506
SOLO_TS16: #1027
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2596
Druck 2599143
WMO: #1901505
SOLO_TS16: #1011
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2586
Druck 3070091
WMO: #1901532
SOLO_TS16: #1052
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2603
Druck 2837359
WMO: #1901542
SOLO_TS16: #1077
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.04
SBE41CP 3367
Druck 3211607
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901543
SOLO_TS16: #1081
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.04
SBE41CP 3112
Druck 3173079
WMO: #1901536
SOLOIR_TS2: #1055
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3061
Druck 3063339
WMO: #1901585
SOLO_TS16: #1123
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 2612
Druck 3063333
WMO: #1901669
SOLOIR_TS2: #1144
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 3126
Druck 3198506
WMO: #1901601
SOLO2IR_TS9: #7052
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 9Feb12
SBE41CP 3420
Druck 3135169
WMO: #1901603
SOLO2IR_TS9: #7054
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3440
Druck 3377027
WMO: #1901642
SOLO2IR_TS9: #7068
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3423
Druck 3209089
WMO: #1901644
SOLO2IR_TS9: #7072
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3416
Druck 3044050
WMO: #1901643
SOLO2IR_TS9: #7071
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3419
Druck 3167384
WMO: #1901618
SOLO2IR_TS9: #7058
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3383
Druck 3255184
WMO: #1901667
SOLO2IR_TS9: #7059
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3386
Druck 3245103
WMO: #1901641
SOLO2IR_TS9: #7067
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 4025
Druck 3378807
WMO: #1901640
SOLO2IR_TS9: #7066
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3413
Druck 3286577
WMO: #1901619
SOLO2IR_TS9: #7061
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3417
Druck 3325535
WMO: #1901637
SOLO2IR_TS9: #7062
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3444
Druck 3378779
WMO: #1901639
SOLO2IR_TS9: #7065
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3421
Druck 3216079
WMO: #1901645
SOLO2IR_TS9: #7073
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3415
Druck 3325534
WMO: #1901646
SOLO2IR_TS9: #7074
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3409
Druck 3166848
WMO: #1901647
SOLO2IR_TS9: #7075
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3426
Druck 3325540
WMO: #1901666
SOLO2IR_TS9: #7076
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3428
Druck 3325541
WMO: #1901649
SOLO2IR_TS9: #7078
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3427
Druck 3325531
WMO: #1901648
SOLO2IR_TS9: #7077
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 3425
Druck 3326109
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3901039
SOLO2IR_TS9: #7190
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 5039
Druck 3777134
WMO: #3901043
SOLO2IR_TS9: #7191
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4942
Druck 3815001
WMO: #3901040
SOLO2IR_TS9: #7192
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4891
Druck 3537426
WMO: #3901041
SOLO2IR_TS9: #7198
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4950
Druck 3772135
WMO: #3901038
SOLO2IR_TS9: #7182
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4896
Druck 3634920
WMO: #1901707
SOLOIR_TS2: #1153
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3134
Druck 3215821
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1901708
SOLO2IR_TS9: #7136
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.5
SBE41CP 4501
Druck 3532134
WMO: #1901710
SOLO2IR_TS9: #7157
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.5
SBE41CP 4503
Druck 3532041
WMO: #1901714
SOLO2IR_TS9: #7243
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4925
Druck 3633598
WMO: #1901720
SOLO2IR_TS9: #7236
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4947
Druck 3772132
WMO: #1901785
SOLO2IR_TS9: #7313
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6511
Druck 4267031
WMO: #1901784
SOLO2IR_TS9: #7312
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7144
Druck 4106661
WMO: #1901807
SOLO2IR_TS9: #7315
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7141
Druck 4150222
WMO: #1901818
SOLO2IR_TS9: #7354
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7211
Druck 4268765
WMO: #1901822
SOLO2IR_TS9: #7363
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 2541
Druck 2711874
WMO: #1901825
SOLO2IR_TS9: #7379
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 3147
Druck 3209101
WMO: #3901242
SOLO2IR_TS9: #7403
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8390
Kistler 4924401
WMO: #3901822
SOLO2IR_TS9: #10094
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8662
Druck 10374309
WMO: #1902210
SOLO2IR_TS9: #7478
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9276
Druck 10461162
WMO: #1902211
SOLO2IR_TS9: #7479
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9535
Druck 10571776
WMO: #1902185
SOLO2IR_TS9: #7467
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9256
Druck 10449842
WMO: #1902183
SOLO2IR_TS9: #7456
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9148
Druck 10444122
WMO: #3902235
SOLO2IR_TS9: #7578
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11810
Druck 11129419
WMO: #3902245
ALTOIR_TS12: #11054
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 11091
Druck 10971011
WMO: #4903367
SOLO2IR_TS9: #7570
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11805
Druck 11154840
WMO: #1902399
SOLO2IR_TS9: #7659
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13025
Druck 11569172
WMO: #1902393
SOLO2IR_TS9: #7646
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12897
Druck 11518237
WMO: #1902402
SOLO2IR_TS9: #7663
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13027
Druck 11569176
WMO: #1902419
SOLO2IR_TS9: #7693
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13850
Druck 11518244
WMO: #1902418
SOLO2IR_TS9: #7691
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13851
Druck 11580141
WMO: #1902394
SOLO2IR_TS9: #7647
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12872
Druck 11405382
WMO: #1902405
SOLO2IR_TS9: #7666
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13028
Druck 11569177
WMO: #1902422
SOLO2IR_TS9: #7697
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13847
Druck 11570599
WMO: #1902433
SOLO2IR_TS9: #7765
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12927
Druck 11531477
WMO: #1902432
SOLO2IR_TS9: #7763
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12823
Druck 11440821
WMO: #1902427
SOLO2IR_TS9: #7752
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13322
Druck 11585539
WMO: #1902329
SOLO2IR_TS9: #7609
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12189
Druck 11324329
WMO: #1902408
SOLO2IR_TS9: #7675
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13203
Druck 11445366
WMO: #1902431
SOLO2IR_TS9: #7762
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12824
Druck 11405476
WMO: #1902430
SOLO2IR_TS9: #7761
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12822
Druck 11499514
WMO: #1902440
SOLO2IR_TS9: #7692
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13856
Druck 11701169
WMO: #1902377
SOLO2IR_TS9: #7612
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12159
Druck 11308034
WMO: #1902376
SOLO2IR_TS9: #7611
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12160
Druck 11308035
WMO: #1902439
SOLO2IR_TS9: #7656
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12978
Druck 11518247
WMO: #4903538
SOLO2IR_TS9: #7792
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14648
Druck 11863848
n/a n/a n/a n/a n/a
113 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 13-Jun-2024