WHOI ARGO: SBE SN 4496 to 6483


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
125 - - - -
WMO: #1901694
SOLO2IR_TS9: #7162
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4496
Druck 3532140
WMO: #1901695
SOLO2IR_TS9: #7167
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4497
Druck 3532040
WMO: #5904388
SOLO2IR_TS9: #7137
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4498
Druck 3532139
n/a n/a n/a
WMO: #5904390
SOLO2IR_TS9: #7141
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4499
Druck 3532039
WMO: #1901687
SOLO2IR_TS9: #7142
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4500
Druck 3537472
WMO: #1901708
SOLO2IR_TS9: #7136
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.5
SBE41CP 4501
Druck 3532134
n/a n/a
WMO: #4901477
SOLO2IR_TS9: #7156
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4502
Druck 3553018
WMO: #1901710
SOLO2IR_TS9: #7157
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.5
SBE41CP 4503
Druck 3532041
WMO: #4901479
SOLO2IR_TS9: #7158
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4504
Druck 3532137
WMO: #1901692
SOLO2IR_TS9: #7159
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4505
Druck 3545155
WMO: #1901693
SOLO2IR_TS9: #7160
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4506
Druck 3553020
WMO: #1901689
SOLO2IR_TS9: #7144
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4801
Druck 3385145
WMO: #1901688
SOLO2IR_TS9: #7143
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4802
Druck 3464319
WMO: #4901475
SOLO2IR_TS9: #7150
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4803
Druck 3487997
n/a n/a
WMO: #4901464
SOLO2IR_TS9: #7149
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4804
Druck 3469248
WMO: #1901691
SOLO2IR_TS9: #7148
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4805
Druck 3488001
WMO: #5904394
SOLO2IR_TS9: #7154
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4806
Druck 3469187
WMO: #4901465
SOLO2IR_TS9: #7153
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4807
Druck 3514771
WMO: #1901709
SOLO2IR_TS9: #7152
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4808
Druck 3514772
WMO: #4901476
SOLO2IR_TS9: #7155
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4809
Druck 3514775
WMO: #5904393
SOLO2IR_TS9: #7151
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4810
Druck 3514788
n/a n/a n/a
WMO: #1901690
SOLO2IR_TS9: #7146
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4811
Druck 3514790
WMO: #5904392
SOLO2IR_TS9: #7147
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4812
Druck 3514794
WMO: #2903130
SOLO2IR_TS9: #7400
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 4872
Kistler 10228211
WMO: #4901589
SOLO2IR_TS9: #7177
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4873
Druck 3625389
WMO: #1901700
SOLO2IR_TS9: #7194
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4874
Druck 3501124
WMO: #1901711
SOLO2IR_TS9: #7184
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4875
Druck 3625388
WMO: #4901484
SOLO2IR_TS9: #7169
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4876
Druck 3628284
WMO: #4901483
SOLO2IR_TS9: #7168
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4877
Druck 3632839
WMO: #4901482
SOLO2IR_TS9: #7161
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4878
Druck 3590577
WMO: #4901586
SOLO2IR_TS9: #7174
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4880
Druck 3628288
n/a n/a
WMO: #1901730
SOLO2IR_TS9: #7202
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4881
Druck 3590569
WMO: #1901701
SOLO2IR_TS9: #7204
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4882
Druck 3628290
WMO: #1901663
SOLO2IR_TS9: #7179
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4883
Druck 3531731
WMO: #4901588
SOLO2IR_TS9: #7176
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4884
Druck 3588068
WMO: #3901037
SOLO2IR_TS9: #7170
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4886
Druck 3588065
WMO: #4901581
SOLO2IR_TS9: #7171
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4887
Druck 3459102
WMO: #4901582
SOLO2IR_TS9: #7172
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4888
Druck 2438924
WMO: #3901042
SOLO2IR_TS9: #7203
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4889
Druck 3537425
WMO: #4901591
SOLO2IR_TS9: #7183
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4890
Druck 3537421
WMO: #3901040
SOLO2IR_TS9: #7192
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4891
Druck 3537426
WMO: #1901697
SOLO2IR_TS9: #7187
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4892
Druck 3537474
WMO: #1901712
SOLO2IR_TS9: #7186
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4893
Druck 3537428
WMO: #4901583
SOLO2IR_TS9: #7173
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4894
Druck 3537479
WMO: #4901627
SOLO2IR_TS9: #7189
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 S3dev_v25.1
SBE41CP 4895
Druck 3634926
n/a n/a n/a
WMO: #3901038
SOLO2IR_TS9: #7182
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4896
Druck 3634920
WMO: #3901049
SOLO2IR_TS9: #7223
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4897
Druck 3638017
WMO: #3901053
SOLO2IR_TS9: #7227
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4898
Druck 3638020
WMO: #1901713
SOLO2IR_TS9: #7239
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4899
Druck 3638019
WMO: #4901598
SOLO2IR_TS9: #7217
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4900
Druck 3634924
WMO: #4901597
SOLO2IR_TS9: #7216
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4901
Druck 3634921
WMO: #4901621
SOLO2IR_TS9: #7228
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4902
Druck 3634925
WMO: #4901701
SOLO2IR_TS9: #7247
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4903
Druck 3585754
WMO: #1901718
SOLO2IR_TS9: #7220
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4904
Druck 3634922
WMO: #4901624
SOLO2IR_TS9: #7232
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4905
Druck 3638029
WMO: #4901626
SOLO2IR_TS9: #7235
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4906
Druck 3537427
n/a
WMO: #4901625
SOLO2IR_TS9: #7233
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4907
Druck 3648542
WMO: #4901702
SOLO2IR_TS9: #7248
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4908
Druck 3648537
WMO: #1901727
SOLO2IR_TS9: #7180
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4909
Druck 3585301
WMO: #1901729
SOLO2IR_TS9: #7197
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4912
Druck 3588053
WMO: #1901696
SOLO2IR_TS9: #7185
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4913
Druck 3588056
WMO: #4901587
SOLO2IR_TS9: #7175
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4914
Druck 3590584
WMO: #1901728
SOLO2IR_TS9: #7196
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4915
Druck 3588057
WMO: #1901698
SOLO2IR_TS9: #7188
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4916
Druck 3648541
WMO: #3901048
SOLO2IR_TS9: #7222
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4917
Druck 3645028
WMO: #4901628
SOLO2IR_TS9: #7205
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4918
Druck 3645025
WMO: #4901596
SOLO2IR_TS9: #7207
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4919
Druck 3645031
WMO: #4901629
SOLO2IR_TS9: #7208
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4920
Druck 3633593
WMO: #4901713
SOLO2IR_TS9: #7209
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4921
Druck 3633594
WMO: #4901623
SOLO2IR_TS9: #7230
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4922
Druck 3633595
WMO: #4901592
SOLO2IR_TS9: #7231
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4923
Druck 3633596
n/a n/a
WMO: #4901622
SOLO2IR_TS9: #7229
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4924
Druck 3633597
WMO: #1901714
SOLO2IR_TS9: #7243
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4925
Druck 3633598
WMO: #1901716
SOLO2IR_TS9: #7246
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4926
Druck 3633600
WMO: #3901051
SOLO2IR_TS9: #7225
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4927
Druck 3645026
WMO: #3901052
SOLO2IR_TS9: #7226
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4928
Druck 3645032
n/a
WMO: #4901700
SOLO2IR_TS9: #7241
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4929
Druck 3645029
WMO: #4901678
SOLO2IR_TS9: #7240
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4930
Druck 3655099
n/a n/a n/a
WMO: #3901047
SOLO2IR_TS9: #7221
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4931
Druck 3655098
WMO: #4901631
SOLO2IR_TS9: #7211
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4932
Druck 3771017
WMO: #4901630
SOLO2IR_TS9: #7210
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4933
Druck 3771018
WMO: #1901722
SOLO2IR_TS9: #7238
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4934
Druck 3771019
WMO: #3901046
SOLO2IR_TS9: #7215
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4935
Druck 3771020
WMO: #4901599
SOLO2IR_TS9: #7218
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4936
Druck 3791706
WMO: #4901703
SOLO2IR_TS9: #7249
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4937
Druck 3791705
WMO: #4901593
SOLO2IR_TS9: #7245
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4938
Druck 3771032
n/a n/a
WMO: #3901050
SOLO2IR_TS9: #7224
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4939
Druck 3633599
WMO: #4901590
SOLO2IR_TS9: #7178
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4940
Druck 3815786
WMO: #1901715
SOLO2IR_TS9: #7244
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4941
Druck 3815006
WMO: #3901043
SOLO2IR_TS9: #7191
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4942
Druck 3815001
n/a n/a
WMO: #1901717
SOLO2IR_TS9: #7219
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4943
Druck 3814998
WMO: #1901719
SOLO2IR_TS9: #7234
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4944
Druck 3814997
WMO: #3901045
SOLO2IR_TS9: #7214
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4945
Druck 3772130
WMO: #4901595
SOLO2IR_TS9: #7213
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4946
Druck 3772131
WMO: #1901720
SOLO2IR_TS9: #7236
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4947
Druck 3772132
WMO: #4901594
SOLO2IR_TS9: #7212
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4948
Druck 3772133
WMO: #1901721
SOLO2IR_TS9: #7237
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4949
Druck 3772134
WMO: #3901041
SOLO2IR_TS9: #7198
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4950
Druck 3772135
WMO: #3901056
SOLO2IR_TS9: #7195
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 5036
Druck 3648539
WMO: #1901699
SOLO2IR_TS9: #7193
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 5037
Druck 3638032
n/a n/a n/a
WMO: #1901664
SOLO2IR_TS9: #7181
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 5038
Druck 3777133
WMO: #3901039
SOLO2IR_TS9: #7190
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 5039
Druck 3777134
WMO: #1902438
SOLODIR_TS38: #12039
IRIDIUM

Instrument: SOLODIR_TS38
ROM: SBE603 7Oct19 ARM V1.1
SBE61_V5.0.3 5663
Kistler 5231625
n/a n/a
WMO: #1902474
SOLODIR_TS38: #12046
IRIDIUM

Instrument: SOLODIR_TS38
ROM: SBE 7Oct19 ARM V1.1
SBE61_V5.0.2 5757
Kistler 5277836
n/a n/a
WMO: #1902475
SOLODIR_TS38: #12047
IRIDIUM

Instrument: SOLODIR_TS38
ROM: SBE 7Oct19 ARM V1.1
SBE61_V5.0.2 5775
Kistler 5361136
n/a n/a
WMO: #1902325
SOLODIR_TS38: #12052
IRIDIUM

Instrument: SOLODIR_TS38
ROM: SBE 7Oct19 ARM V1.1
SBE61_V5.0.3 5831
Kistler 5277840
n/a n/a
WMO: #1902506
SOLODIR_TS38: #12070
IRIDIUM

Instrument: SOLODIR_TS38
ROM: SBE603 7Oct19 ARM V1.1
SBE61_V5.0.3 5902
Kistler 5831292
n/a n/a n/a
WMO: #3901220
SOLO2IR_TS9: #7304
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6465
Druck 4112788
WMO: #3901114
SOLO2IR_TS9: #7302
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6466
Druck 4149513
WMO: #3901113
SOLO2IR_TS9: #7301
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6467
Druck 4149515
WMO: #3901106
SOLO2IR_TS9: #7283
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6468
Druck 4113756
WMO: #3901225
SOLO2IR_TS9: #7291
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6469
Druck 4112806
WMO: #1901732
SOLO2IR_TS9: #7300
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6471
Druck 4196199
WMO: #3901107
SOLO2IR_TS9: #7284
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6472
Druck 4038329
WMO: #1901731
SOLO2IR_TS9: #7289
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6473
Druck 4196079
WMO: #3901064
SOLO2IR_TS9: #7281
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6474
Druck 4112807
WMO: #3901108
SOLO2IR_TS9: #7286
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6475
Druck 4196198
WMO: #3901228
SOLO2IR_TS9: #7295
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6476
Druck 4196077
WMO: #3901226
SOLO2IR_TS9: #7292
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6477
Druck 4218743
WMO: #4902101
SOLO2IR_TS9: #7298
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 6478
Druck 4219016
WMO: #3901063
SOLO2IR_TS9: #7280
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6479
Druck 3986563
WMO: #3901110
SOLO2IR_TS9: #7288
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6480
Druck 4196079
WMO: #3901105
SOLO2IR_TS9: #7282
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6481
Druck 4196200
WMO: #3901229
SOLO2IR_TS9: #7296
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6482
Druck 4196201
WMO: #3901230
SOLO2IR_TS9: #7297
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6483
Druck 4148150
125 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 02-Jul-2024