WHOI ARGO: SBE SN 1466 to 1653


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
125 - - - -
WMO: #1900720
SOLO_TS16: #644
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1466
Druck 10305
WMO: #1900718
SOLO_TS16: #645
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1467
Druck 10306
WMO: #1900721
SOLO_TS16: #647
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1468
Druck 10307
WMO: #1900745
SOLO_TS16: #646
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1469
Druck 10452
WMO: #7900044
SOLO_TS16: #648
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1470
Druck 10454
WMO: #4900801
SOLO_TS16: #649
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1471
Druck 10455
WMO: #4900800
SOLO_TS16: #650
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1472
Druck 10456
WMO: #1900755
SOLO_TS16: #653
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1473
Druck 10253
WMO: #3900595
SOLO_TS16: #651
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1474
Druck 10458
WMO: #1900753
SOLO_TS16: #652
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1475
Druck 10459
WMO: #1900746
SOLO_TS16: #657
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1476
Druck 10460
WMO: #3900651
SOLO_TS16: #687
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1477
Druck 10461
WMO: #1900741
SOLO_TS16: #659
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1478
Druck 10293
WMO: #7900043
SOLO_TS16: #661
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1479
Druck 10294
WMO: #1900748
SOLO_TS16: #660
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1480
Druck 10295
n/a n/a n/a
WMO: #6900311
SOLO_TS16: #662
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1481
Druck 10424
WMO: #6900310
SOLO_TS16: #663
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1482
Druck 10425
WMO: #1900747
SOLO_TS16: #664
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1483
Druck 2319983
WMO: #6900312
SOLO_TS16: #665
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1484
Druck 2319984
WMO: #3900593
SOLO_TS16: #666
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1485
Druck 2319985
WMO: #4900802
SOLO_TS16: #703
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1486
Druck 2319986
WMO: #5901428
SOLO_TS16: #667
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1487
Druck 2319987
n/a n/a n/a
WMO: #1900744
SOLO_TS16: #656
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1488
Druck 2319997
WMO: #6900313
SOLO_TS16: #658
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1489
Druck 2319998
WMO: #1900740
SOLO_TS16: #674
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1490
Druck 2319999
WMO: #3900650
SOLO_TS16: #676
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1491
Druck 10430
WMO: #4900795
SOLO_TS16: #677
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1492
Druck 10431
WMO: #3900594
SOLO_TS16: #675
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1533
Druck 2324154
WMO: #3900599
SOLO_TS16: #679
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1534
Druck 2324155
n/a
WMO: #3900612
SOLO_TS16: #678
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1535
Druck 2324157
n/a n/a n/a
WMO: #4900805
SOLO_TS16: #689
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1536
Druck 2324158
WMO: #1900750
SOLO_TS16: #690
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1537
Druck 2324160
WMO: #1900749
SOLO_TS16: #691
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1540
Druck 2324175
WMO: #7900047
SOLOIR_TS2: #680
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1541
Druck n/a
WMO: #7900046
SOLOIR_TS2: #681
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1542
Druck n/a
WMO: #5901423
SOLO_TS16: #682
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1543
Druck 2324178
WMO: #3900611
SOLO_TS16: #683
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1544
Druck 2324180
WMO: #3900600
SOLO_TS16: #692
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1545
Druck 2324186
WMO: #5901426
SOLO_TS16: #693
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1546
Druck 2324179
WMO: #5901427
SOLO_TS16: #694
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1548
Druck 2324211
WMO: #1900796
SOLO_TS16: #695
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1549
Druck 2324213
WMO: #5901424
SOLO_TS16: #696
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1550
Druck 2324214
WMO: #1900758
SOLO_TS16: #697
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1551
Druck 2324217
WMO: #3900649
SOLO_TS16: #698
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1552
Druck 2324218
WMO: #1900769
SOLOIR_TS2: #713
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1558
Druck 2346127
WMO: #7900045
SOLOIR_TS2: #708
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1559
Druck n/a
WMO: #3900610
SOLO_TS16: #705
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1560
Druck 2346022
WMO: #4900804
SOLO_TS16: #704
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1561
Druck 2346092
WMO: #4900825
SOLO_TS16: #717
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1562
Druck 2346093
WMO: #1901449
SOLO_TS16: #707
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1578
Druck 2363778
WMO: #4900829
SOLO_TS16: #725
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1579
Druck 2363779
WMO: #1900759
SOLO_TS16: #706
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1580
Druck 2363780
WMO: #4900807
SOLOIR_TS2: #709
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1581
Druck 2363782
n/a n/a n/a
WMO: #3900616
SOLO_TS16: #710
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1582
Druck 2363783
WMO: #1900766
SOLO_TS16: #728
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1583
Druck 2363859
WMO: #3900617
SOLO_TS16: #711
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1584
Druck 2363785
WMO: #1900762
SOLO_TS16: #712
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1585
Druck 2363786
WMO: #1900772
SOLO_TS16: #733
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1586
Druck 2409683
WMO: #4900826
SOLO_TS16: #719
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1587
Druck 2363788
WMO: #4900817
SOLO_TS16: #720
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1588
Druck 2363789
n/a n/a n/a
WMO: #4900828
SOLO_TS16: #718
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1589
Druck 2363814
WMO: #1900763
SOLO_TS16: #723
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1590
Druck 2363815
WMO: #3900618
SOLO_TS16: #732
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1591
Druck 2363816
WMO: #4900824
SOLO_TS16: #722
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1592
Druck 2371216
n/a n/a n/a
WMO: #4900830
SOLO_TS16: #727
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1593
Druck 2377681
WMO: #1900765
SOLO_TS16: #726
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1594
Druck 2377682
WMO: #4900823
SOLO_TS16: #721
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1595
Druck 2377684
WMO: #4900827
SOLO_TS16: #715
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1596
Druck 2385310
WMO: #4900818
SOLO_TS16: #714
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1597
Druck 2385311
WMO: #4900819
SOLO_TS16: #724
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1598
Druck 2385312
WMO: #4900808
SOLO_TS16: #716
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1599
Druck 2385313
WMO: #1900767
SOLO_TS16: #731
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1600
Druck 2385314
WMO: #1900764
SOLO_TS16: #729
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1601
Druck 2385315
WMO: #1900775
SOLO_TS16: #730
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1602
Druck 2385343
WMO: #4900839
SOLO_TS16: #743
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1603
Druck 2402621
WMO: #4900840
SOLO_TS16: #737
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1604
Druck 2402622
WMO: #1900770
SOLO_TS16: #740
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1605
Druck 2402623
WMO: #1900776
SOLO_TS16: #738
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1606
Druck 2402624
WMO: #1900780
SOLO_TS16: #746
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1607
Druck 2409733
WMO: #1900773
SOLO_TS16: #734
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1608
Druck 2409734
WMO: #4901039
SOLO_TS16: #747
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1609
Druck 2409735
WMO: #1900774
SOLO_TS16: #735
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1610
Druck 2409737
WMO: #4900852
SOLO_TS16: #753
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1611
Druck 2409740
WMO: #6900315
SOLO_TS16: #736
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1612
Druck 2409741
WMO: #1900771
SOLO_TS16: #741
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1613
Druck 2409746
WMO: #1900778
SOLO_TS16: #744
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1614
Druck 2409747
WMO: #4900838
SOLO_TS16: #742
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1615
Druck 2409748
WMO: #1900777
SOLO_TS16: #745
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1616
Druck 2409749
WMO: #1900768
SOLO_TS16: #739
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1617
Druck 2409750
WMO: #0
SOLO_TS16: #803
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1618
Druck 2418935
n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900779
SOLO_TS16: #748
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1619
Druck 2418936
WMO: #7900057
SOLOIR_TS2: #763
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1620
Druck 2418937
WMO: #4901024
SOLO_TS16: #759
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1621
Druck 2424901
WMO: #7900050
SOLOIR_TS2: #766
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1622
Druck 2424902
WMO: #7900055
SOLOIR_TS2: #767
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1623
Druck 2424903
n/a n/a
WMO: #7900056
SOLOIR_TS2: #769
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1624
Druck 2424905
n/a n/a n/a
WMO: #4900851
SOLO_TS16: #758
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1625
Druck 2424906
WMO: #4901012
SOLO_TS16: #772
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1626
Druck 2424871
WMO: #1900802
SOLO_TS16: #750
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1627
Druck 2424872
WMO: #4900847
SOLO_TS16: #755
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1628
Druck 2424875
WMO: #1900803
SOLO_TS16: #751
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1629
Druck 2424876
WMO: #3900705
SOLO_TS16: #752
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1630
Druck 2424877
WMO: #4900846
SOLO_TS16: #757
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1631
Druck 2424878
WMO: #1900801
SOLO_TS16: #749
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1632
Druck 2424879
WMO: #7900052
SOLOIR_TS2: #771
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1633
Druck 2424880
WMO: #3900691
SOLO_TS16: #756
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1634
Druck 2424881
WMO: #7900053
SOLOIR_TS2: #770
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1635
Druck 2424882
WMO: #7900054
SOLOIR_TS2: #765
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1636
Druck 2432188
WMO: #7900049
SOLOIR_TS2: #764
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1637
Druck 2432189
WMO: #7900051
SOLOIR_TS2: #762
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1638
Druck 2438871
n/a n/a
WMO: #7900048
SOLOIR_TS2: #768
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1639
Druck 2438872
WMO: #1900782
SOLO_TS16: #774
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1640
Druck 2438875
WMO: #1900781
SOLO_TS16: #775
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1641
Druck 2438876
WMO: #1900784
SOLO_TS16: #776
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1642
Druck 2438889
n/a n/a n/a
WMO: #1900785
SOLO_TS16: #800
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1643
Druck 2438890
WMO: #3900689
SOLO_TS16: #777
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1644
Druck 2438891
WMO: #1900783
SOLO_TS16: #773
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1645
Druck 2438892
WMO: #3900648
SOLO_TS16: #786
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1646
Druck 2438893
WMO: #3900681
SOLO_TS16: #784
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1647
Druck 2438894
WMO: #3900647
SOLO_TS16: #785
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1648
Druck 2438955
WMO: #3900684
SOLO_TS16: #780
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1649
Druck 2438956
WMO: #3900683
SOLO_TS16: #779
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1650
Druck 2438951
WMO: #4901014
SOLO_TS16: #797
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1651
Druck 2438958
WMO: #1900788
SOLO_TS16: #801
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1652
Druck 2451564
WMO: #3900743
SOLO_TS16: #796
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1653
Druck 2438960
n/a
125 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 02-Jul-2024