WHOI ARGO: Region: Atlantic (15 to 25), ordered by deployment date


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
149 - - - - -
WMO: #4900149
SOLO_TS2: #1197
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 56
Paines 1188
WMO: #4900147
SOLO_TS2: #1193
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 57
Paines 1188
WMO: #4900154
SOLO_TS2: #53
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0065
Paines 2657710764
WMO: #1900035
SOLO_TS2: #85
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0070
Paines 2657710621
WMO: #4900184
SOLO_TS2: #152
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0285
Paines 2657717538
WMO: #4900186
SOLO_TS2: #155
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0286
Paines 2657717539
WMO: #4900359
SOLO_TS9: #166
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0332
Paines 2657730059
WMO: #4900360
SOLO_TS9: #126
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0341
Paines 2657730081
WMO: #4900465
SOLO_TS16: #290
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0397
Druck 4446
WMO: #4900466
SOLO_TS16: #291
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0398
Druck 4447
WMO: #4900560
SOLO_TS16: #318
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0544
Druck 5168
WMO: #4900589
SOLO_TS16: #301
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0514
Druck 5079
WMO: #1900572
SOLO_TS16: #468
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1077
Druck 7625
WMO: #1900708
SOLO_TS16: #586
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1122
Druck 8049
WMO: #3900582
SOLO_TS16: #594
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1118
Druck 8044
WMO: #1900716
SOLO_TS16: #604
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1431
Druck 9329
WMO: #4900779
SOLO_TS16: #605
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1432
Druck 9330
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900780
SOLO_TS16: #595
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0339
Druck 2657730074
WMO: #4900800
SOLO_TS16: #650
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1472
Druck 10456
WMO: #4900808
SOLO_TS16: #716
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1599
Druck 2385313
WMO: #4900818
SOLO_TS16: #714
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1597
Druck 2385311
WMO: #1900764
SOLO_TS16: #729
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1601
Druck 2385315
WMO: #1900765
SOLO_TS16: #726
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1594
Druck 2377682
WMO: #1900769
SOLOIR_TS2: #713
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1558
Druck 2346127
WMO: #4900825
SOLO_TS16: #717
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1562
Druck 2346093
WMO: #4900826
SOLO_TS16: #719
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1587
Druck 2363788
WMO: #4900827
SOLO_TS16: #715
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1596
Druck 2385310
WMO: #4900828
SOLO_TS16: #718
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1589
Druck 2363814
WMO: #4900829
SOLO_TS16: #725
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1579
Druck 2363779
WMO: #4900830
SOLO_TS16: #727
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1593
Druck 2377681
WMO: #4900839
SOLO_TS16: #743
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1603
Druck 2402621
WMO: #1900775
SOLO_TS16: #730
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1602
Druck 2385343
WMO: #1900776
SOLO_TS16: #738
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1606
Druck 2402624
WMO: #4900840
SOLO_TS16: #737
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1604
Druck 2402622
WMO: #1900802
SOLO_TS16: #750
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1627
Druck 2424872
WMO: #4900851
SOLO_TS16: #758
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1625
Druck 2424906
WMO: #4901011
SOLO_TS16: #834
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2024
Druck 2479871
WMO: #1900985
SOLO_TS16: #876
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2055
Druck 2619538
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4901035
SOLO_TS16: #912
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2297
Druck 2701857
WMO: #1901466
SOLOIR_TSO5: #938
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2003
Druck 2958486
WMO: #1901457
SOLOIR_TS2: #818
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2101
Druck 2842049
WMO: #1901459
SOLO_TS16: #924
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2035
Druck 2842029
WMO: #1901460
SOLO_TS16: #925
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2088
Druck 2832887
WMO: #1901464
SOLOIR_TS2: #974
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2099
Druck 2842028
WMO: #1901463
SOLO_TS16: #972
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2038
Druck 2963157
WMO: #4901061
SOLO_TS16: #977
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2046
Druck 3051345
WMO: #4901063
SOLO_TS16: #990
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2542
Druck 2636088
WMO: #4901046
SOLO_TS16: #988
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2538
Druck 2774667
WMO: #4901056
SOLO_TS16: #989
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2540
Druck 2832877
WMO: #4901213
SOLO_TS16: #1002
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2580
Druck 2358564
WMO: #4901223
SOLO_TS16: #1026
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2594
Druck 3053354
WMO: #4901221
SOLO_TS16: #981
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2036
Druck 2793394
WMO: #4901224
SOLO_TS16: #1031
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2597
Druck 2628032
WMO: #4901279
SOLO_TS16: #1013
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2583
Druck 3070087
WMO: #4901287
SOLO_TS16: #1044
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2582
Druck 2742990
WMO: #4901286
SOLO_TS16: #1043
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2553
Druck 3037257
WMO: #4901284
SOLOIR_TS2: #1041
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2599
Druck 3061633
WMO: #1901535
SOLOIR_TS2: #1059
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3063
Druck 3057503
WMO: #1901537
SOLOIR_TS2: #1062
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3116
Druck 3173074
WMO: #4901454
SOLO_TS16: #1104
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 3360
Druck 3211610
WMO: #4901456
SOLO_TS16: #1101
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 3089
Druck 3150956
WMO: #4901457
SOLO_TS16: #1106
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 2601
Druck 3070092
WMO: #4901589
SOLO2IR_TS9: #7177
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4873
Druck 3625389
WMO: #4901582
SOLO2IR_TS9: #7172
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4888
Druck 2438924
WMO: #4901581
SOLO2IR_TS9: #7171
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4887
Druck 3459102
WMO: #4901583
SOLO2IR_TS9: #7173
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4894
Druck 3537479
WMO: #4901484
SOLO2IR_TS9: #7169
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4876
Druck 3628284
WMO: #1901661
SOLO_TS16: #1076
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.10
SBE41CP 3365
Druck 3212551
WMO: #3901037
SOLO2IR_TS9: #7170
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4886
Druck 3588065
WMO: #3901042
SOLO2IR_TS9: #7203
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4889
Druck 3537425
WMO: #4901593
SOLO2IR_TS9: #7245
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4938
Druck 3771032
WMO: #4901592
SOLO2IR_TS9: #7231
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4923
Druck 3633596
WMO: #4901626
SOLO2IR_TS9: #7235
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4906
Druck 3537427
WMO: #4901625
SOLO2IR_TS9: #7233
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4907
Druck 3648542
WMO: #1901730
SOLO2IR_TS9: #7202
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4881
Druck 3590569
WMO: #4901710
SOLO2IR_TS9: #7121
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4466
Druck 3590581
WMO: #4901711
SOLO2IR_TS9: #7123
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4469
Druck 3588058
WMO: #4901714
SOLOIR_TS2: #1177
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 3442
Druck 3377023
WMO: #4901715
SOLOIR_TSO5: #1134
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 2.10
SBE41CP 3151
Druck 3211223
WMO: #4901717
SOLO2IR_TS9: #7250
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0 1.0.a
SBE41CP 3391
Druck 3245096
WMO: #4901720
SOLO2IR_TS9: #7260
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0 1.0.a
SBE41CP 3438
Druck 3378784
WMO: #4901719
SOLO2IR_TS9: #7259
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0 1.0.a
SBE41CP 3432
Druck 3385134
WMO: #3901236
SOLO2IR_TS9: #7385
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7214
Druck 4241317
WMO: #3901235
SOLO2IR_TS9: #7384
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7216
Druck 4241330
WMO: #1902209
SOLO2IR_TS9: #7477
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9275
Druck 10450589
WMO: #1902184
SOLO2IR_TS9: #7457
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9160
Druck 10445306
WMO: #1902208
SOLO2IR_TS9: #7474
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9265
Druck 10450851
WMO: #1902207
SOLO2IR_TS9: #7473
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9262
Druck 10450849
WMO: #4903219
ALTOIR_TS12: #11020
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.0
SBE41CP 09622
Druck 10590237
WMO: #4903220
SOLO2IR_TS9: #7503
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10830
Druck 10728065
WMO: #4903214
ALTOIR_TS12: #11025
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.0
SBE41CP 09625
Druck 10590265
WMO: #4903218
SOLO2IR_TS9: #7501
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10807
Druck 10646243
WMO: #4903213
ALTOIR_TS12: #11022
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09660
Druck 10599586
WMO: #4903216
SOLO2IR_TS9: #7505
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10876
Druck 10936062
WMO: #4903221
SOLO2IR_TS9: #7536
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10880
Druck 10936078
WMO: #4903057
SOLO2IR_TS9: #7506
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10922
Druck 10936103
WMO: #4903212
ALTOIR_TS12: #11023
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.0
SBE41CP 09681
Druck 10596215
WMO: #4903215
SOLO2IR_TS9: #7525
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11033
Druck 10952715
WMO: #4903059
SOLO2IR_TS9: #7511
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10881
Druck 10936079
WMO: #4903052
SOLO2IR_TS9: #7500
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10806
Druck 10755356
WMO: #4903217
SOLO2IR_TS9: #7521
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11029
Druck 10952713
WMO: #4903055
SOLO2IR_TS9: #7527
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11020
Druck 10952688
WMO: #4903053
SOLO2IR_TS9: #7504
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10848
Druck 10918021
WMO: #4903054
SOLO2IR_TS9: #7507
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10923
Druck 10917994
WMO: #4903244
SOLO2IR_TS9: #7566
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11801
Druck 11154836
WMO: #4903246
SOLO2IR_TS9: #7569
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11817
Druck 11218666
WMO: #4903245
ALTOIR_TS12: #11046
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 11219
Druck 10970107
WMO: #1902299
SOLO2IR_TS9: #7489
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10657
Druck 10374283
WMO: #4903333
SOLO2IR_TS9: #7592
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11863
Druck 11218653
WMO: #4903330
SOLO2IR_TS9: #7552
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12201
Druck 11325059
WMO: #1902300
SOLO2IR_TS9: #7512
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10882
Druck 10936054
WMO: #4903337
SOLO2IR_TS9: #7616
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12140
Druck 11307831
WMO: #4903335
SOLO2IR_TS9: #7595
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11934
Druck 11279278
WMO: #1902301
SOLO2IR_TS9: #7546
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12202
Druck 11325045
WMO: #4903336
SOLO2IR_TS9: #7598
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11931
Druck 11279274
WMO: #1902302
SOLO2IR_TS9: #7547
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12194
Druck 11325625
WMO: #4903338
SOLO2IR_TS9: #7667
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12980
Druck 11499786
WMO: #4903342
SOLO2IR_TS9: #7625
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12193
Druck 11332402
WMO: #4903352
SOLO2IR_TS9: #7601
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11935
Druck 11276534
WMO: #4903339
SOLO2IR_TS9: #7602
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11938
Druck 11276537
WMO: #4903344
SOLO2IR_TS9: #7627
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12203
Druck 11325048
WMO: #4903351
SOLO2IR_TS9: #7673
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13149
Druck 11569190
WMO: #4903350
SOLO2IR_TS9: #7671
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12989
Druck 11495984
WMO: #4903347
SOLO2IR_TS9: #7668
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12981
Druck 11499787
WMO: #4903345
SOLO2IR_TS9: #7653
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13011
Druck 11327270
WMO: #4903372
SOLO2IR_TS9: #7606
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12082
Druck 11300853
WMO: #1902389
SOLO2IR_TS9: #7636
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12219
Druck 11308042
WMO: #1902323
SOLO2IR_TS9: #7760
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13006
Druck 11325298
WMO: #1902309
SOLO2IR_TS9: #7630
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12204
Druck 11325049
WMO: #1902318
SOLO2IR_TS9: #7689
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13854
Druck 11701167
WMO: #1902322
SOLO2IR_TS9: #7759
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13323
Druck 11585536
WMO: #1902321
SOLO2IR_TS9: #7758
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13005
Druck 11325293
WMO: #1902320
SOLO2IR_TS9: #7757
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13009
Druck 11447510
WMO: #1902319
SOLO2IR_TS9: #7754
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13206
Druck 11558924
WMO: #1902312
SOLO2IR_TS9: #7654
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13016
Druck 11531484
WMO: #1902317
SOLO2IR_TS9: #7687
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12967
Druck 11499785
WMO: #1902313
SOLO2IR_TS9: #7662
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13014
Druck 11300861
WMO: #1902316
SOLO2IR_TS9: #7682
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12994
Druck 11515735
WMO: #1902314
SOLO2IR_TS9: #7680
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12991
Druck 11493668
WMO: #1902308
SOLO2IR_TS9: #7629
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12206
Druck 11331577
WMO: #1902324
SOLO2IR_TS9: #7770
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12966
Druck 11445371
WMO: #1902311
SOLO2IR_TS9: #7650
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12869
Druck 11405499
WMO: #4903475
SOLO2IR_TS9: #7730
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14466
Druck 11898834
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903473
SOLO2IR_TS9: #7724
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14584
Druck 11863842
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903474
SOLO2IR_TS9: #7728
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14512
Druck 11888000
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903537
SOLO2IR_TS9: #7791
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14647
Druck 11899307
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903561
SOLO2IR_TS9: #7871
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14663
Druck 11894211
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903558
SOLO2IR_TS9: #7773
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17237
Druck 12051746
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903539
SOLO2IR_TS9: #7793
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14646
Druck 11894217
n/a n/a n/a n/a n/a
149 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 13-Mar-2024