WHOI ARGO: SBE SN 2532 to 2611


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
80 - - - -
WMO: #3900759
SOLOIR_TS2: #963
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2532
Druck 2957325
WMO: #1901465
SOLO_TS16: #983
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2533
Druck 2824367
WMO: #4901058
SOLO_TS16: #984
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2534
Druck 2736920
WMO: #4901060
SOLO_TS16: #985
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2535
Druck 2696954
WMO: #4901059
SOLO_TS16: #986
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2536
Druck 2774671
WMO: #4901057
SOLO_TS16: #987
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2537
Druck 2619352
WMO: #4901046
SOLO_TS16: #988
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2538
Druck 2774667
WMO: #1901502
SOLOIR_TS2: #1040
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2539
Druck 2824415
WMO: #4901056
SOLO_TS16: #989
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2540
Druck 2832877
WMO: #1901822
SOLO2IR_TS9: #7363
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 2541
Druck 2711874
WMO: #4901063
SOLO_TS16: #990
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2542
Druck 2636088
WMO: #1901455
SOLOIR_TS2: #969
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 0._S
SBE41CP 2543
Druck 2709836
WMO: #1901456
SOLOIR_TS2: #970
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2544
Druck 2606397
WMO: #7900330
SOLOIR_TS2: #1034
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2545
Druck 2632608
n/a n/a n/a
WMO: #4901450
SOLOIR_TS2: #955
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.08
SBE41CP 2546
Druck 2636846
WMO: #4901281
SOLO_TS16: #991
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2547
Druck 2711937
WMO: #1901823
SOLO2IR_TS9: #7364
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 2548
Druck 2829450
WMO: #3900767
SOLOIR_TS2: #1036
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2549
Druck 2824381
WMO: #1901454
SOLO_TS16: #968
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: S.B1
SBE41CP 2550
Druck 2491247
WMO: #4901217
SOLO_TS16: #1021
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2551
Druck 2824380
WMO: #7900329
SOLOIR_TS2: #1035
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2552
Druck 2842051
n/a n/a n/a
WMO: #4901286
SOLO_TS16: #1043
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2553
Druck 3037257
n/a n/a
WMO: #7900331
SOLOIR_TS2: #1033
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2554
Druck 3037263
n/a n/a n/a
WMO: #1901493
SOLO_TS16: #1025
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2555
Druck 3037550
WMO: #4901211
SOLOIR_TS2: #997
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2556
Druck 3037260
WMO: #1901491
SOLO_TS16: #1023
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2557
Druck 3042898
WMO: #4901210
SOLOIR_TS2: #996
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2558
Druck 3037269
WMO: #4901209
SOLOIR_TS2: #995
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2559
Druck 3037261
WMO: #4901208
SOLOIR_TS2: #994
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2560
Druck 3041920
WMO: #4901207
SOLOIR_TS2: #993
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2561
Druck 3042461
WMO: #1901492
SOLO_TS16: #1024
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2562
Druck 3041913
WMO: #4901280
SOLO_TS16: #1022
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2563
Druck 2774675
WMO: #4901215
SOLO_TS16: #1020
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2564
Druck 2696860
WMO: #1901486
SOLO_TS16: #1007
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2565
Druck 2363853
WMO: #1901487
SOLO_TS16: #1008
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2566
Druck 2701910
WMO: #1901496
SOLO_TS16: #1028
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2567
Druck 2636911
n/a n/a
WMO: #4901218
SOLO_TS16: #1029
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2568
Druck 2824409
WMO: #4901219
SOLO_TS16: #1030
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2569
Druck 2817453
WMO: #1901481
SOLO_TS16: #1004
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2570
Druck 2842066
WMO: #4901282
SOLOIR_TS2: #1038
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2571
Druck 2837311
WMO: #1901497
SOLOIR_TS2: #1037
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2572
Druck 2599142
WMO: #3900764
SOLOIR_TS2: #1001
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2573
Druck 2832884
WMO: #1901507
SOLO_TS16: #1019
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2574
Druck 2619327
n/a n/a
WMO: #1901485
SOLOIR_TS2: #1000
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2575
Druck 2599092
WMO: #1901482
SOLO_TS16: #1005
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2576
Druck 2742983
WMO: #4901212
SOLOIR_TS2: #999
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2577
Druck 2711857
WMO: #1901483
SOLO_TS16: #1006
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2578
Druck 2488295
WMO: #1901484
SOLOIR_TS2: #998
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2579
Druck 2701829
WMO: #4901213
SOLO_TS16: #1002
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2580
Druck 2358564
WMO: #1901480
SOLO_TS16: #1003
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2581
Druck 2724827
WMO: #4901287
SOLO_TS16: #1044
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2582
Druck 2742990
WMO: #4901279
SOLO_TS16: #1013
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2583
Druck 3070087
WMO: #1901488
SOLO_TS16: #1009
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2584
Druck 3069991
WMO: #1901489
SOLO_TS16: #1010
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2585
Druck 3069991
WMO: #1901505
SOLO_TS16: #1011
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2586
Druck 3070091
n/a n/a
WMO: #4901214
SOLO_TS16: #1018
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2587
Druck 3069996
WMO: #3900766
SOLO_TS16: #1017
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2588
Druck 3061926
WMO: #4901278
SOLO_TS16: #1012
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2589
Druck 3061925
n/a n/a
WMO: #4901222
SOLO_TS16: #1016
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2590
Druck 3058462
WMO: #3900765
SOLO_TS16: #1015
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2591
Druck 3057308
WMO: #1901490
SOLO_TS16: #1014
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2592
Druck 3070091
WMO: #4901285
SOLO_TS16: #1042
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2593
Druck 3070090
WMO: #4901223
SOLO_TS16: #1026
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2594
Druck 3053354
WMO: #4901289
SOLO_TS16: #1048
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2595
Druck 2729406
n/a n/a
WMO: #1901506
SOLO_TS16: #1027
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2596
Druck 2599143
n/a n/a
WMO: #4901224
SOLO_TS16: #1031
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2597
Druck 2628032
WMO: #4901220
SOLO_TS16: #1032
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2598
Druck 3054371
n/a n/a n/a
WMO: #4901284
SOLOIR_TS2: #1041
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2599
Druck 3061633
WMO: #1901528
SOLO_TS16: #1050
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2600
Druck 3070086
WMO: #4901457
SOLO_TS16: #1106
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 2601
Druck 3070092
WMO: #4901288
SOLO_TS16: #1045
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2602
Druck 3061936
n/a n/a
WMO: #1901532
SOLO_TS16: #1052
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2603
Druck 2837359
n/a n/a
WMO: #1901533
SOLO_TS16: #1053
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2604
Druck 2479907
WMO: #1901529
SOLOIR_TS2: #1057
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2605
Druck 3061651
WMO: #1901530
SOLOIR_TS2: #1058
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2606
Druck 2606483
WMO: #1901587
SOLO_TS16: #1125
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 2607
Druck 2837355
WMO: #4901291
SOLOIR_TS2: #1060
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2608
Druck 3056786
WMO: #4901290
SOLO_TS16: #1049
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2609
Druck 3057501
WMO: #1901586
SOLO_TS16: #1124
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 2610
Druck 3056778
n/a n/a
WMO: #1901531
SOLO_TS16: #1051
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2611
Druck 3056777
n/a n/a
80 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 13-Apr-2021