WHOI ARGO: SBE SN 2057 to 2531


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
80 - - - -
WMO: #1901448
SOLOIR_TS2: #894
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2057
Druck 2619540
WMO: #1901479
SOLO_TS16: #869
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2058
Druck 2988186
WMO: #1900824
SOLO_TS16: #870
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2059
Druck 2619542
WMO: #4901025
SOLO_TS16: #874
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2060
Druck 2619543
n/a n/a n/a
WMO: #3900747
SOLO_TS16: #871
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2061
Druck 2619545
WMO: #4901036
SOLO_TS16: #872
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2062
Druck 2619546
WMO: #1900984
SOLO_TS16: #888
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2063
Druck 2637452
WMO: #4901028
SOLO_TS16: #895
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2064
Druck 2619588
WMO: #4901033
SOLOIR_TS2: #893
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2065
Druck 2619589
WMO: #1901011
SOLOIR_TS2: #892
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2066
Druck 2619592
WMO: #3900731
SOLO_TS16: #889
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2067
Druck 2619593
n/a n/a n/a
WMO: #1901008
SOLOIR_TS2: #838
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2068
Druck 2619594
n/a n/a n/a
WMO: #1901462
SOLO_TS16: #930
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2069
Druck 2985690
WMO: #3900711
SOLO_TS16: #880
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2070
Druck 2619596
WMO: #3900709
SOLO_TS16: #884
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2071
Druck 2619597
n/a n/a n/a
WMO: #1901007
SOLOIR_TS2: #829
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2072
Druck 2619598
WMO: #1901005
SOLO_TS16: #931
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2073
Druck 2842025
WMO: #1901010
SOLOIR_TS2: #891
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2074
Druck 2628024
WMO: #1900822
SOLO_TS16: #882
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2075
Druck 2628025
WMO: #4901029
SOLO_TS16: #903
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2077
Druck 2628027
WMO: #4901293
SOLO_TS16: #909
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2078
Druck 2628028
n/a n/a n/a
WMO: #1901000
SOLO_TS16: #933
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2079
Druck 2959349
WMO: #1900989
SOLO_TS16: #901
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2080
Druck 2628030
WMO: #3900753
SOLO_TS16: #819
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2082
Druck 2450419
WMO: #4901034
SOLO_TS16: #910
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2083
Druck 2632678
n/a n/a n/a
WMO: #4901022
SOLO_TS16: #911
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2084
Druck 2632679
WMO: #1900999
SOLO_TS16: #932
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2085
Druck 2958487
WMO: #4901032
SOLO_TS16: #915
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2086
Druck 2636824
WMO: #1901001
SOLO_TS16: #934
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2087
Druck 2959348
WMO: #1901460
SOLO_TS16: #925
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2088
Druck 2832887
WMO: #1900986
SOLO_TS16: #916
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2089
Druck 2636827
WMO: #1900994
SOLOIR_TS2: #942
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2090
Druck 2636829
n/a n/a n/a
WMO: #3900756
SOLO_TS16: #923
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2091
Druck 2952029
WMO: #1900995
SOLO_TS16: #908
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2092
Druck 2636831
n/a n/a n/a
WMO: #4901225
SOLOIR_TS2: #975
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2093
Druck 2606391
WMO: #1900993
SOLOIR_TS2: #943
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2094
Druck 2619326
WMO: #3900755
SOLO_TS16: #921
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2095
Druck 2837372
WMO: #4901204
SOLO_TS16: #951
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2096
Druck 2842043
WMO: #3900754
SOLO_TS16: #920
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2097
Druck 2837309
WMO: #1901458
SOLO_TS16: #849
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2098
Druck 2982102
WMO: #1901464
SOLOIR_TS2: #974
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2099
Druck 2842028
WMO: #4901038
SOLO_TS16: #881
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2100
Druck 2628026
n/a n/a n/a
WMO: #1901457
SOLOIR_TS2: #818
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2101
Druck 2842049
WMO: #1900991
SOLO_TS16: #926
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2102
Druck 2619344
WMO: #3900757
SOLO_TS16: #927
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2103
Druck 2842059
WMO: #1901004
SOLOIR_TS2: #949
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2104
Druck 2072990
WMO: #1900997
SOLO_TS16: #929
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2105
Druck 2072988
WMO: #1901003
SOLOIR_TS2: #945
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2106
Druck 2072993
WMO: #1901006
SOLOIR_TS2: #946
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2107
Druck 2837308
WMO: #4901027
SOLO_TS16: #887
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2108
Druck 2631253
WMO: #1901002
SOLOIR_TS2: #944
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2109
Druck 2072989
WMO: #3900726
SOLO_TS16: #906
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2110
Druck 2631255
WMO: #4901031
SOLO_TS16: #914
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2111
Druck 2631256
WMO: #1901450
SOLO_TS16: #862
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2112
Druck 2606481
WMO: #4901026
SOLO_TS16: #885
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2113
Druck 2632597
n/a n/a n/a
WMO: #3900732
SOLO_TS16: #886
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2114
Druck 2632610
WMO: #3900725
SOLO_TS16: #905
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2115
Druck 2632611
WMO: #3900724
SOLO_TS16: #904
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2116
Druck 2632612
WMO: #4901016
SOLO_TS16: #883
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2117
Druck 2632613
WMO: #1900996
SOLO_TS16: #900
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2118
Druck 2632614
WMO: #4901023
SOLO_TS16: #899
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2119
Druck 2632615
n/a n/a n/a
WMO: #3900723
SOLO_TS16: #902
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2120
Druck 2632616
WMO: #4901030
SOLO_TS16: #913
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2121
Druck 2632617
WMO: #4901035
SOLO_TS16: #912
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2297
Druck 2701857
WMO: #1900988
SOLO_TS16: #922
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2298
Druck 2701858
WMO: #3900762
SOLO_TS16: #982
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.20
SBE41CP 2299
Druck 2619549
n/a n/a
WMO: #4901017
SOLO_TS16: #897
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2300
Druck 2701860
WMO: #1900987
SOLO_TS16: #917
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2301
Druck 2701861
WMO: #4901018
SOLO_TS16: #898
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2302
Druck 2701862
WMO: #1900998
SOLO_TS16: #919
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2303
Druck 2072991
WMO: #1900990
SOLO_TS16: #918
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2304
Druck 2701864
n/a n/a n/a
WMO: #1901495
SOLO_TS16: #980
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.00
SBE41CP 2306
Druck 2774714
WMO: #1901453
SOLO_TS16: #967
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.00
SBE41CP 2523
Druck 2953024
WMO: #4901206
SOLO_TS16: #992
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2525
Druck 2953014
WMO: #1901504
SOLO_TS16: #966
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2526
Druck 2837373
WMO: #1901706
SOLOIR_TS2: #1152
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 3.01
SBE41CP 2527
Druck 2957312
WMO: #3900761
SOLOIR_TS2: #965
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2528
Druck 2959340
n/a n/a n/a
WMO: #3900760
SOLOIR_TS2: #964
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.01
SBE41CP 2529
Druck 2957305
WMO: #3900758
SOLOIR_TS2: #962
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.20
SBE41CP 2530
Druck 2952606
WMO: #1901503
SOLOIR_TS2: #1039
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 2531
Druck 2956229
80 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 13-Apr-2021