WHOI ARGO Float Summaries: snbin_32_7


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
59 - - - - -
WMO: #1902425
SOLO2IR_TS9: #7750
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13320
Druck 11585535
WMO: #1902426
SOLO2IR_TS9: #7751
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13321
Druck 11585540
WMO: #1902427
SOLO2IR_TS9: #7752
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13322
Druck 11585539
WMO: #1902428
SOLO2IR_TS9: #7753
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13012
Druck 11285984
WMO: #1902319
SOLO2IR_TS9: #7754
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13206
Druck 11558924
WMO: #4903471
SOLO2IR_TS9: #7755
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13205
Druck 11558923
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902437
SOLO2IR_TS9: #7756
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12765
Druck 11445372
WMO: #1902320
SOLO2IR_TS9: #7757
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13009
Druck 11447510
WMO: #1902321
SOLO2IR_TS9: #7758
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13005
Druck 11325293
WMO: #1902322
SOLO2IR_TS9: #7759
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13323
Druck 11585536
WMO: #1902323
SOLO2IR_TS9: #7760
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13006
Druck 11325298
WMO: #1902430
SOLO2IR_TS9: #7761
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12822
Druck 11499514
WMO: #1902431
SOLO2IR_TS9: #7762
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12824
Druck 11405476
WMO: #1902432
SOLO2IR_TS9: #7763
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12823
Druck 11440821
WMO: #1902305
SOLO2IR_TS9: #7764
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12821
Druck 11499512
WMO: #1902433
SOLO2IR_TS9: #7765
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12927
Druck 11531477
WMO: #1902434
SOLO2IR_TS9: #7766
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12968
Druck 11445369
WMO: #1902435
SOLO2IR_TS9: #7767
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12969
Druck 11499792
WMO: #1902436
SOLO2IR_TS9: #7768
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12965
Druck 11445370
WMO: #1902324
SOLO2IR_TS9: #7770
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12966
Druck 11445371
WMO: #4903542
SOLO2IR_TS9: #7771
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18046
Druck 12145137
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903543
SOLO2IR_TS9: #7772
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16768
Druck 11987000
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903558
SOLO2IR_TS9: #7773
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17237
Druck 12051746
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903544
SOLO2IR_TS9: #7776
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17229
Druck 12069361
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903536
SOLO2IR_TS9: #7777
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16834
Druck 11994366
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902478
SOLO2IR_TS9: #7778
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17839
Druck 12193207
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903545
SOLO2IR_TS9: #7779
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17867
Druck 11992514
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902479
SOLO2IR_TS9: #7783
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17849
Druck 12192242
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902480
SOLO2IR_TS9: #7784
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17846
Druck 12192238
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902481
SOLO2IR_TS9: #7785
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17809
Druck 12192232
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902470
SOLO2IR_TS9: #7786
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17810
Druck 12192235
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902482
SOLO2IR_TS9: #7787
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17833
Druck 12199305
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903537
SOLO2IR_TS9: #7791
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14647
Druck 11899307
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903538
SOLO2IR_TS9: #7792
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14648
Druck 11863848
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903546
SOLO2IR_TS9: #7796
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18134
Druck 12259127
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903559
SOLO2IR_TS9: #7798
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18106
Druck 12145138
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903547
SOLO2IR_TS9: #7801
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18250
Druck 12299119
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903548
SOLO2IR_TS9: #7802
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18013
Druck 12137801
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903540
SOLO2IR_TS9: #7803
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18009
Druck 12140292
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903541
SOLO2IR_TS9: #7804
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18259
Druck 12299124
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902471
SOLO2IR_TS9: #7806
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18257
Druck 12207283
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902472
SOLO2IR_TS9: #7807
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18256
Druck 12207282
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902473
SOLO2IR_TS9: #7809
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18012
Druck 12145139
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903549
SOLO2IR_TS9: #7861
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18095
Druck 12139142
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902484
SOLO2IR_TS9: #7864
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18247
Druck 12299117
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902485
SOLO2IR_TS9: #7865
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16804
Druck 11996953
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903560
SOLO2IR_TS9: #7870
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16808
Druck 11996959
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903561
SOLO2IR_TS9: #7871
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14663
Druck 11894211
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903562
SOLO2IR_TS9: #7872
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 18093
Druck 12137808
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903550
SOLO2IR_TS9: #7873
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14649
Druck 11863849
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903563
SOLO2IR_TS9: #7874
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16764
Druck 11986995
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903551
SOLO2IR_TS9: #7877
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16803
Druck 11996952
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903552
SOLO2IR_TS9: #7878
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16757
Druck 11994378
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903553
SOLO2IR_TS9: #7879
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16771
Druck 11995295
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903554
SOLO2IR_TS9: #7880
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17834
Druck 12197047
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #1902488
SOLO2IR_TS9: #7881
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16805
Druck 11996954
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903555
SOLO2IR_TS9: #7882
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16678
Druck 11980556
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903556
SOLO2IR_TS9: #7883
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16677
Druck 11980555
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903557
SOLO2IR_TS9: #7884
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 17840
Druck 12193208
n/a n/a n/a n/a n/a
59 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Sep-2023