WHOI ARGO: Floats on the greylist


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
116 - - - -
WMO: #3900364
SOLO_TS16: #358
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1549
Druck n/a
WMO: #4900590
SOLO_TS16: #392
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1370
Druck n/a
WMO: #3900440
SOLO_TS16: #418
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1531
Druck n/a
WMO: #3900442
SOLO_TS16: #414
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1372
Druck n/a
WMO: #1900528
SOLO_TS16: #444
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0599
Druck 5740
WMO: #3900495
SOLO_TS16: #501
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1513
Druck n/a
WMO: #1900573
SOLO_TS16: #503
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1326
Druck n/a
WMO: #3900569
SOLO_TS16: #570
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1779
Druck
n/a n/a
WMO: #3900570
SOLO_TS16: #574
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1788
Druck n/a
n/a n/a
WMO: #3900797
SOLO_TS16: #502
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
EXCELL 1404
Druck n/a
WMO: #1900734
SOLO_TS16: #610
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1420
Druck 9306
WMO: #4901046
SOLO_TS16: #988
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2538
Druck 2774667
WMO: #1901504
SOLO_TS16: #966
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2526
Druck 2837373
WMO: #4901483
SOLO2IR_TS9: #7168
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4877
Druck 3632839
WMO: #4901451
SOLO_TS16: #1098
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 3117
Druck 3173078
WMO: #4901484
SOLO2IR_TS9: #7169
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4876
Druck 3628284
WMO: #5904392
SOLO2IR_TS9: #7147
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4812
Druck 3514794
WMO: #1901685
SOLO2IR_TS9: #7139
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4488
Druck 3614351
WMO: #4901476
SOLO2IR_TS9: #7155
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4809
Druck 3514775
WMO: #4901477
SOLO2IR_TS9: #7156
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4502
Druck 3553018
WMO: #4901582
SOLO2IR_TS9: #7172
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4888
Druck 2438924
WMO: #4901587
SOLO2IR_TS9: #7175
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4914
Druck 3590584
WMO: #4901590
SOLO2IR_TS9: #7178
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4940
Druck 3815786
WMO: #4901591
SOLO2IR_TS9: #7183
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4890
Druck 3537421
WMO: #3901037
SOLO2IR_TS9: #7170
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4886
Druck 3588065
WMO: #3901043
SOLO2IR_TS9: #7191
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4942
Druck 3815001
n/a n/a
WMO: #1901696
SOLO2IR_TS9: #7185
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4913
Druck 3588056
WMO: #3901048
SOLO2IR_TS9: #7222
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4917
Druck 3645028
WMO: #4901594
SOLO2IR_TS9: #7212
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4948
Druck 3772133
WMO: #4901595
SOLO2IR_TS9: #7213
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4946
Druck 3772131
WMO: #1901715
SOLO2IR_TS9: #7244
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4941
Druck 3815006
WMO: #1901717
SOLO2IR_TS9: #7219
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4943
Druck 3814998
WMO: #4901679
SOLO2IR_TS9: #7021
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 3786
Druck 2074313
WMO: #1901728
SOLO2IR_TS9: #7196
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4915
Druck 3588057
WMO: #1901731
SOLO2IR_TS9: #7289
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6473
Druck 4196079
WMO: #1901732
SOLO2IR_TS9: #7300
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6471
Druck 4196199
WMO: #1901733
SOLO2IR_TS9: #7311
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7147
Druck 4170097
WMO: #1901784
SOLO2IR_TS9: #7312
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7144
Druck 4106661
WMO: #1901785
SOLO2IR_TS9: #7313
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6511
Druck 4267031
WMO: #1901806
SOLO2IR_TS9: #7314
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7143
Druck 4170088
WMO: #3901063
SOLO2IR_TS9: #7280
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6479
Druck 3986563
WMO: #3901064
SOLO2IR_TS9: #7281
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6474
Druck 4112807
WMO: #3901105
SOLO2IR_TS9: #7282
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6481
Druck 4196200
WMO: #3901106
SOLO2IR_TS9: #7283
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6468
Druck 4113756
WMO: #3901107
SOLO2IR_TS9: #7284
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6472
Druck 4038329
WMO: #3901108
SOLO2IR_TS9: #7286
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6475
Druck 4196198
WMO: #3901109
SOLO2IR_TS9: #7287
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6484
Druck 4148148
WMO: #3901110
SOLO2IR_TS9: #7288
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6480
Druck 4196079
WMO: #3901111
SOLO2IR_TS9: #7290
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6485
Druck 4200886
WMO: #3901112
SOLO2IR_TS9: #7294
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6487
Druck 4219008
WMO: #3901113
SOLO2IR_TS9: #7301
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6467
Druck 4149515
WMO: #3901114
SOLO2IR_TS9: #7302
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6466
Druck 4149513
WMO: #3901219
SOLO2IR_TS9: #7303
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 6490
Druck 4200902
WMO: #3901220
SOLO2IR_TS9: #7304
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6465
Druck 4112788
WMO: #3901221
SOLO2IR_TS9: #7305
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6505
Druck 4268759
WMO: #3901222
SOLO2IR_TS9: #7308
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6509
Druck 4268760
WMO: #3901225
SOLO2IR_TS9: #7291
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6469
Druck 4112806
WMO: #3901226
SOLO2IR_TS9: #7292
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6477
Druck 4218743
WMO: #3901227
SOLO2IR_TS9: #7293
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6486
Druck 4200885
WMO: #3901228
SOLO2IR_TS9: #7295
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6476
Druck 4196077
WMO: #3901229
SOLO2IR_TS9: #7296
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6482
Druck 4196201
WMO: #3901230
SOLO2IR_TS9: #7297
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6483
Druck 4148150
WMO: #4902101
SOLO2IR_TS9: #7298
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 6478
Druck 4219016
WMO: #4902102
SOLO2IR_TS9: #7299
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6488
Druck 4218738
WMO: #4902104
SOLO2IR_TS9: #7306
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6507
Druck 4196071
WMO: #4902106
SOLO2IR_TS9: #7318
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6510
Druck 4241319
WMO: #4902107
SOLO2IR_TS9: #7319
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6521
Druck 4149482
WMO: #2902389
SOLO2IR_TS9: #7328
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7221
Druck 4170093
WMO: #2902391
SOLO2IR_TS9: #7331
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7220
Druck 4196076
WMO: #2902395
SOLO2IR_TS9: #7333
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7339
Druck 4196154
WMO: #2902397
SOLO2IR_TS9: #7339
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7335
Druck 4241327
WMO: #2902398
SOLO2IR_TS9: #7340
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7333
Druck 4196152
WMO: #1901812
SOLO2IR_TS9: #7325
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7205
Druck 4267047
WMO: #4902112
SOLO2IR_TS9: #7346
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7379
Druck 4241318
WMO: #1901818
SOLO2IR_TS9: #7354
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7211
Druck 4268765
WMO: #4902342
SOLO2IR_TS9: #7341
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 6522
Druck 4196159
WMO: #4902346
SOLO2IR_TS9: #7380
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7288
Druck 4169057
WMO: #4902348
SOLO2IR_TS9: #7419
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8538
Kistler 4964349
WMO: #1902065
SOLO2IR_TS9: #7399
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8343
Kistler 4924367
WMO: #3901238
SOLO2IR_TS9: #7387
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7146
Druck 4150220
WMO: #4902909
SOLO2IR_TS9: #7406
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8387
Kistler 4924389
WMO: #4902911
SOLO2IR_TS9: #7423
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8551
Druck 10300963
WMO: #4902913
SOLO2IR_TS9: #7425
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8536
Kistler 4964354
WMO: #3901243
SOLO2IR_TS9: #7409
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8349
Kistler 4924371
WMO: #3901808
SOLO2IR_TS9: #7411
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8459
Kistler 4940387
WMO: #3901809
SOLO2IR_TS9: #7412
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8451
Kistler 4940329
WMO: #3901812
SOLO2IR_TS9: #7415
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8389
Kistler 4924404
WMO: #3901813
SOLO2IR_TS9: #7416
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8391
Kistler 4924258
WMO: #3901814
SOLO2IR_TS9: #7417
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8400
Kistler 4924304
WMO: #3901815
SOLO2IR_TS9: #7420
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8548
Kistler 4940426
WMO: #3901816
SOLO2IR_TS9: #7421
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8539
Kistler 4940407
WMO: #3901817
SOLO2IR_TS9: #7422
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8460
Druck 10300559
n/a
WMO: #4902914
SOLO2IR_TS9: #7426
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8537
Druck 10300738
n/a
WMO: #4902915
SOLO2IR_TS9: #7427
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8540
Kistler 4964344
n/a
WMO: #4902916
SOLO2IR_TS9: #10084
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8380
Kistler 4924388
WMO: #3901819
SOLO2IR_TS9: #10088
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8642
Druck 10300609
WMO: #3901823
SOLO2IR_TS9: #10095
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8645
Druck 10300613
WMO: #1902181
SOLO2IR_TS9: #7449
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9144
Druck 10444119
WMO: #4902925
SOLO2IR_TS9: #7433
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9130
Druck 10444115
WMO: #2903133
ALTOIR_TS12: #10110
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 08382
Kistler 4924399
WMO: #1902184
SOLO2IR_TS9: #7457
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9160
Druck 10445306
WMO: #1902207
SOLO2IR_TS9: #7473
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9262
Druck 10450849
WMO: #2903135
ALTOIR_TS12: #11013
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09615
Druck 10595867
WMO: #4903046
SOLO2IR_TS9: #7484
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10741
Druck 10746592
n/a n/a
WMO: #3902144
SOLO2IR_TS9: #7524
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11032
Druck 10952714
WMO: #3902164
SOLO2IR_TS9: #7534
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11027
Druck 10952711
WMO: #4903055
SOLO2IR_TS9: #7527
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11020
Druck 10952688
WMO: #4903057
SOLO2IR_TS9: #7506
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10922
Druck 10936103
WMO: #4903215
SOLO2IR_TS9: #7525
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11033
Druck 10952715
WMO: #1902222
SOLO2IR_TS9: #7517
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10904
Druck 10746444
WMO: #1902224
SOLO2IR_TS9: #7533
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11026
Druck 10952710
WMO: #4903231
ALTOIR_TS12: #11055
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.1.0
SBE41CP 11093
Druck 10971015
WMO: #4903233
SOLO2IR_TS9: #7542
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11215
Druck 10962881
WMO: #4903247
ALTOIR_TS12: #11048
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 11062
Druck 10952716
WMO: #3902167
ALTOIR_TS12: #11051
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 11063
Druck 10952717
WMO: #4903262
SOLO2IR_TS9: #7523
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11031
Druck 10952691
116 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024