WHOI ARGO: Region: Atlantic (5 to 15), ordered by deployment date


Trajectory

Metadata Traj Cycle Traj Drift 1 Traj drift 2 Traj Position Traj Speed
118 - - - - -
WMO: #1900034
SOLO_TS2: #82
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0131
Paines 2657714123
WMO: #1900033
SOLO_TS2: #57
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: SB5.22 1 2001
SBE41CP 0071
Paines 2657710725
WMO: #4900179
SOLO_TS2: #131
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0311
Paines 2657717573
WMO: #4900181
SOLO_TS2: #133
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0308
Paines 2657717570
WMO: #4900178
SOLO_TS2: #129
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0306
Paines 2657717568
WMO: #4900177
SOLO_TS2: #33
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0305
Paines 2657717567
WMO: #1900022
SOLO_TS2: #47
ARGOS

Instrument: SOLO_TS2
ROM: 5.22
SBE41CP 0114
Paines 2657710644
WMO: #1900242
SOLO_TS9: #208
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0322
Paines 2657720223
WMO: #4900369
SOLO_TS9: #191
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0320
Paines 2657720211
WMO: #4900370
SOLO_TS9: #220
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0302
Paines 2657717563
WMO: #1900246
SOLO_TS9: #217
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0309
Paines 2657717571
WMO: #1900256
SOLO_TS9: #188
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0333
Paines 2657730061
WMO: #3900147
SOLO_TS9: #189
ARGOS

Instrument: SOLO_TS9
ROM: 5.25
SBE41CP 0318
Paines 2657720189
WMO: #1900265
SOLO_TS16: #297
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0393
Druck 4401
WMO: #4900465
SOLO_TS16: #290
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0397
Druck 4446
WMO: #4900583
SOLO_TS16: #287
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0340
Druck 2657730078
WMO: #1900496
SOLO_TS16: #405
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0597
Druck 5738
WMO: #4900601
SOLO_TS16: #406
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 0598
Druck 5739
WMO: #3900574
SOLO_TS16: #608
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1428
Druck 9326
WMO: #3900575
SOLO_TS16: #609
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1423
Druck 9309
WMO: #1900705
SOLO_TS16: #600
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1426
Druck 9324
WMO: #1900737
SOLO_TS16: #629
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1446
Druck 9772
WMO: #1900738
SOLO_TS16: #623
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1448
Druck 9774
WMO: #1900739
SOLO_TS16: #635
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1455
Druck 9781
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4900817
SOLO_TS16: #720
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1588
Druck 2363789
WMO: #1900766
SOLO_TS16: #728
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1583
Druck 2363859
WMO: #4900819
SOLO_TS16: #724
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1598
Druck 2385312
WMO: #1900767
SOLO_TS16: #731
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1600
Druck 2385314
WMO: #4900823
SOLO_TS16: #721
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1595
Druck 2377684
WMO: #4900824
SOLO_TS16: #722
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1592
Druck 2371216
WMO: #1900774
SOLO_TS16: #735
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1610
Druck 2409737
WMO: #1900803
SOLO_TS16: #751
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1629
Druck 2424876
WMO: #1900800
SOLOIR_TS2: #822
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 2042
Druck 2485191
WMO: #1900828
SOLO_TS16: #832
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1909
Druck 2477707
WMO: #1900829
SOLO_TS16: #835
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2027
Druck 2479877
WMO: #1900799
SOLO_TS16: #805
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1087
Druck 7734
WMO: #4900856
SOLOIR_TSO5: #820
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.1
SBE41CP 1992
Druck 2507389
WMO: #4901037
SOLO_TS16: #789
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1659
Druck 2453198
WMO: #3900743
SOLO_TS16: #796
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1653
Druck 2438960
WMO: #4901022
SOLO_TS16: #911
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 2084
Druck 2632679
WMO: #4901060
SOLO_TS16: #985
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2535
Druck 2696954
WMO: #4901212
SOLOIR_TS2: #999
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.02
SBE41CP 2577
Druck 2711857
WMO: #1901489
SOLO_TS16: #1010
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.02
SBE41CP 2585
Druck 3069991
WMO: #4901280
SOLO_TS16: #1022
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2563
Druck 2774675
WMO: #1901501
SOLOIR_TSO5: #941
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2016
Druck 2402594
WMO: #1901499
SOLOIR_TSO5: #935
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 2000
Druck 2360939
WMO: #1901504
SOLO_TS16: #966
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.03
SBE41CP 2526
Druck 2837373
WMO: #1901539
SOLOIR_TS2: #1063
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3135
Druck 3215813
WMO: #1901540
SOLOIR_TS2: #1064
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 2.03
SBE41CP 3136
Druck 3215816
WMO: #1901587
SOLO_TS16: #1125
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.06
SBE41CP 2607
Druck 2837355
WMO: #1901674
SOLO2IR_TS9: #7119
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 4470
Druck 3590585
WMO: #1901672
SOLO2IR_TS9: #7116
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_22
SBE41CP 4482
Druck 3614346
WMO: #1901673
SOLO2IR_TS9: #7118
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 4478
Druck 3496624
WMO: #1901670
SOLO2IR_TS9: #7110
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 MRVS2A_2_20
SBE41CP 4457
Druck 3458999
WMO: #1901563
SOLO_TS16: #1085
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.04
SBE41CP 3138
Druck 3216406
WMO: #4901455
SOLO_TS16: #1100
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 2.08
SBE41CP 3106
Druck 3174423
WMO: #1901694
SOLO2IR_TS9: #7162
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4496
Druck 3532140
WMO: #1901687
SOLO2IR_TS9: #7142
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4500
Druck 3537472
WMO: #1901686
SOLO2IR_TS9: #7140
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4489
Druck 3588067
WMO: #1901691
SOLO2IR_TS9: #7148
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4805
Druck 3488001
WMO: #1901683
SOLO2IR_TS9: #7127
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 3744
Druck 3244219
WMO: #1901695
SOLO2IR_TS9: #7167
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4497
Druck 3532040
WMO: #4901482
SOLO2IR_TS9: #7161
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4878
Druck 3590577
WMO: #4901478
SOLO2IR_TS9: #7088
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 3437
Druck 3378776
WMO: #4901481
SOLO2IR_TS9: #7117
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4480
Druck 3479218
WMO: #4901483
SOLO2IR_TS9: #7168
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4877
Druck 3632839
WMO: #1901712
SOLO2IR_TS9: #7186
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4893
Druck 3537428
WMO: #4901623
SOLO2IR_TS9: #7230
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4922
Druck 3633595
WMO: #4901624
SOLO2IR_TS9: #7232
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4905
Druck 3638029
WMO: #1901728
SOLO2IR_TS9: #7196
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4915
Druck 3588057
WMO: #4901708
SOLO2IR_TS9: #7112
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4459
Druck 3397041
WMO: #4901709
SOLO2IR_TS9: #7120
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 4472
Druck 3496621
WMO: #4901712
SOLO2IR_TS9: #7124
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 3778
Druck 3132849
WMO: #1901731
SOLO2IR_TS9: #7289
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6473
Druck 4196079
WMO: #3901823
SOLO2IR_TS9: #10095
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8645
Druck 10300613
WMO: #3901819
SOLO2IR_TS9: #10088
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8642
Druck 10300609
WMO: #1902180
SOLO2IR_TS9: #7443
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9142
Druck 10444170
WMO: #1902181
SOLO2IR_TS9: #7449
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9144
Druck 10444119
WMO: #4903058
SOLO2IR_TS9: #7528
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11021
Druck 10952689
WMO: #4903211
ALTOIR_TS12: #11019
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09621
Druck 10590244
WMO: #3902166
SOLO2IR_TS9: #7572
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11807
Druck 11154842
WMO: #4903247
ALTOIR_TS12: #11048
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 11062
Druck 10952716
WMO: #4903224
SOLO2IR_TS9: #7494
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10810
Druck 10746531
WMO: #4903225
SOLO2IR_TS9: #7502
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 10808
Druck 10728059
WMO: #4903227
ALTOIR_TS12: #11024
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09624
Druck 10590773
WMO: #4903226
SOLO2IR_TS9: #7526
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11019
Druck 10952687
WMO: #4903228
ALTOIR_TS12: #11027
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09627
Druck 10596129
WMO: #4903229
ALTOIR_TS12: #11034
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 08940
Druck 10300810
WMO: #4903230
ALTOIR_TS12: #11052
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.1.0
SBE41CP 11074
Druck 10963044
WMO: #4903271
SOLO2IR_TS9: #7603
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11939
Druck 11276538
WMO: #4903270
ALTOIR_TS12: #11040
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 11258
Druck 10963715
WMO: #4903332
SOLO2IR_TS9: #7590
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11928
Druck 11276798
WMO: #4903331
SOLO2IR_TS9: #7553
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12191
Druck 11332396
WMO: #4903334
SOLO2IR_TS9: #7593
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11858
Druck 11129867
WMO: #4903343
SOLO2IR_TS9: #7626
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12205
Druck 11325051
WMO: #4903340
SOLO2IR_TS9: #7605
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11881
Druck 11275543
WMO: #4903349
SOLO2IR_TS9: #7670
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12984
Druck 11518371
WMO: #4903369
SOLO2IR_TS9: #7579
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11811
Druck 11129420
WMO: #4903370
SOLO2IR_TS9: #7591
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 11891
Druck 11286294
WMO: #4903373
SOLO2IR_TS9: #7614
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12141
Druck 11307832
WMO: #1902307
SOLO2IR_TS9: #7619
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12083
Druck 11300854
WMO: #1902315
SOLO2IR_TS9: #7681
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12993
Druck 11515734
WMO: #1902437
SOLO2IR_TS9: #7756
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12765
Druck 11445372
WMO: #1902425
SOLO2IR_TS9: #7750
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13320
Druck 11585535
WMO: #1902407
SOLO2IR_TS9: #7674
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13202
Druck 11495991
WMO: #1902428
SOLO2IR_TS9: #7753
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13012
Druck 11285984
WMO: #1902396
SOLO2IR_TS9: #7651
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12809
Druck 11445693
WMO: #1902387
SOLO2IR_TS9: #7633
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12520
Druck 11445838
WMO: #1902305
SOLO2IR_TS9: #7764
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12821
Druck 11499512
WMO: #1902388
SOLO2IR_TS9: #7634
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12519
Druck 11445837
WMO: #1902404
SOLO2IR_TS9: #7665
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 13035
Druck 11569186
WMO: #4903476
SOLO2IR_TS9: #7620
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 12154
Druck 11319875
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #4903481
SOLO2IR_TS9: #7709
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14142
Druck 11685320
WMO: #4903536
SOLO2IR_TS9: #7777
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 16834
Druck 11994366
n/a
WMO: #4903535
SOLO2IR_TS9: #7712
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 14514
Druck 11888002
n/a
WMO: #3902263
SOLO2IR_TS9: #7891
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 19704
Druck 12405477
n/a
WMO: #3902262
SOLO2IR_TS9: #7890
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 19633
Druck 12354223
n/a n/a n/a n/a n/a
WMO: #3902330
SOLO2IR_TS9: #7912
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 15Aug17 ARM V2.4
SBE41CP 19710
Druck 12405481
n/a n/a n/a n/a n/a
118 - - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 19-Jul-2024