WHOI ARGO: SBE SN 1599 to 1901


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
80 - - - -
WMO: #4900808
SOLO_TS16: #716
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1599
Druck 2385313
WMO: #1900767
SOLO_TS16: #731
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1600
Druck 2385314
WMO: #1900764
SOLO_TS16: #729
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1601
Druck 2385315
WMO: #1900775
SOLO_TS16: #730
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1602
Druck 2385343
WMO: #4900839
SOLO_TS16: #743
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1603
Druck 2402621
WMO: #4900840
SOLO_TS16: #737
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1604
Druck 2402622
WMO: #1900770
SOLO_TS16: #740
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1605
Druck 2402623
WMO: #1900776
SOLO_TS16: #738
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1606
Druck 2402624
WMO: #1900780
SOLO_TS16: #746
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1607
Druck 2409733
WMO: #1900773
SOLO_TS16: #734
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1608
Druck 2409734
WMO: #4901039
SOLO_TS16: #747
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1609
Druck 2409735
WMO: #1900774
SOLO_TS16: #735
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1610
Druck 2409737
WMO: #4900852
SOLO_TS16: #753
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1611
Druck 2409740
WMO: #6900315
SOLO_TS16: #736
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1612
Druck 2409741
WMO: #1900771
SOLO_TS16: #741
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1613
Druck 2409746
WMO: #1900778
SOLO_TS16: #744
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1614
Druck 2409747
WMO: #4900838
SOLO_TS16: #742
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1615
Druck 2409748
WMO: #1900777
SOLO_TS16: #745
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1616
Druck 2409749
WMO: #1900768
SOLO_TS16: #739
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1617
Druck 2409750
WMO: #0
SOLO_TS16: #803
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1618
Druck 2418935
n/a n/a n/a n/a
WMO: #1900779
SOLO_TS16: #748
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1619
Druck 2418936
WMO: #7900057
SOLOIR_TS2: #763
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1620
Druck 2418937
WMO: #4901024
SOLO_TS16: #759
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1621
Druck 2424901
WMO: #7900050
SOLOIR_TS2: #766
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1622
Druck 2424902
WMO: #7900055
SOLOIR_TS2: #767
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1623
Druck 2424903
n/a n/a
WMO: #7900056
SOLOIR_TS2: #769
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1624
Druck 2424905
n/a n/a n/a
WMO: #4900851
SOLO_TS16: #758
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1625
Druck 2424906
WMO: #4901012
SOLO_TS16: #772
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1626
Druck 2424871
WMO: #1900802
SOLO_TS16: #750
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1627
Druck 2424872
WMO: #4900847
SOLO_TS16: #755
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1628
Druck 2424875
WMO: #1900803
SOLO_TS16: #751
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1629
Druck 2424876
WMO: #3900705
SOLO_TS16: #752
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1630
Druck 2424877
WMO: #4900846
SOLO_TS16: #757
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1631
Druck 2424878
WMO: #1900801
SOLO_TS16: #749
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1632
Druck 2424879
WMO: #7900052
SOLOIR_TS2: #771
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1633
Druck 2424880
WMO: #3900691
SOLO_TS16: #756
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1634
Druck 2424881
WMO: #7900053
SOLOIR_TS2: #770
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1635
Druck 2424882
WMO: #7900054
SOLOIR_TS2: #765
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1636
Druck 2432188
WMO: #7900049
SOLOIR_TS2: #764
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1637
Druck 2432189
WMO: #7900051
SOLOIR_TS2: #762
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1638
Druck 2438871
n/a n/a
WMO: #7900048
SOLOIR_TS2: #768
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1639
Druck 2438872
WMO: #1900782
SOLO_TS16: #774
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1640
Druck 2438875
WMO: #1900781
SOLO_TS16: #775
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1641
Druck 2438876
WMO: #1900784
SOLO_TS16: #776
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1642
Druck 2438889
n/a n/a n/a
WMO: #1900785
SOLO_TS16: #800
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1643
Druck 2438890
WMO: #3900689
SOLO_TS16: #777
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1644
Druck 2438891
WMO: #1900783
SOLO_TS16: #773
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1645
Druck 2438892
WMO: #3900648
SOLO_TS16: #786
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1646
Druck 2438893
WMO: #3900681
SOLO_TS16: #784
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1647
Druck 2438894
WMO: #3900647
SOLO_TS16: #785
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1648
Druck 2438955
WMO: #3900684
SOLO_TS16: #780
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1649
Druck 2438956
WMO: #3900683
SOLO_TS16: #779
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1650
Druck 2438951
WMO: #4901014
SOLO_TS16: #797
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1651
Druck 2438958
WMO: #1900788
SOLO_TS16: #801
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1652
Druck 2451564
WMO: #3900743
SOLO_TS16: #796
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1653
Druck 2438960
n/a
WMO: #1900786
SOLO_TS16: #802
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1654
Druck 2453715
WMO: #3900707
SOLO_TS16: #804
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1655
Druck 2447510
WMO: #4901013
SOLO_TS16: #795
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1656
Druck 2447511
n/a n/a n/a
WMO: #1900789
SOLO_TS16: #798
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1657
Druck 2447513
WMO: #1900819
SOLO_TS16: #794
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1658
Druck 2453197
WMO: #4901037
SOLO_TS16: #789
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1659
Druck 2453198
WMO: #1900791
SOLO_TS16: #792
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1660
Druck 2453199
WMO: #3900735
SOLOIR_TS2: #808
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1661
Druck 2453200
WMO: #1900818
SOLO_TS16: #791
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1662
Druck 2453201
WMO: #3900680
SOLO_TS16: #788
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1663
Druck 2453202
WMO: #1900792
SOLO_TS16: #793
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1664
Druck 2453203
WMO: #1900787
SOLO_TS16: #799
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1665
Druck 2453204
WMO: #1901451
SOLO_TS16: #863
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1666
Druck 2606482
WMO: #1900790
SOLO_TS16: #790
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1667
Druck 2450407
WMO: #4900592
SOLO_TS23: #326
ARGOS

Instrument: SOLO_TS23
ROM: 1.10
SBE 1681
Druck n/a
n/a n/a n/a
WMO: #4900591
SOLO_TS23: #325
ARGOS

Instrument: SOLO_TS23
ROM: 1.10
SBE 1687
Druck n/a
n/a n/a n/a
WMO: #1900992
SOLOIR_TSO5: #896
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.20
SBE41CP 1891
Druck 2381146
n/a n/a n/a
WMO: #4900845
SOLOIR_TSO5: #760
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TSO5
ROM: 1.1
SBE41CP 1892
Druck n/a
WMO: #3900677
SOLO_TS16: #782
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1895
Druck 2450421
WMO: #3900706
SOLO_TS16: #754
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1896
Druck 2450422
WMO: #3900687
SOLO_TS16: #778
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1897
Druck 2450423
WMO: #3900679
SOLO_TS16: #787
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1898
Druck 2450424
WMO: #3900678
SOLO_TS16: #781
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1899
Druck 2450425
WMO: #3900690
SOLOIR_TS2: #810
IRIDIUM

Instrument: SOLOIR_TS2
ROM: 1.1
SBE41CP 1900
Druck 2450426
WMO: #3900752
SOLO_TS16: #811
ARGOS

Instrument: SOLO_TS16
ROM: 1.10
SBE41CP 1901
Druck 2450427
80 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 13-Apr-2021