WHOI ARGO: SBE SN 8540 to 9627


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
80 - - - -
WMO: #4902915
SOLO2IR_TS9: #7427
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8540
Kistler 4964344
n/a n/a
WMO: #4902912
SOLO2IR_TS9: #7424
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8541
Kistler 4940418
WMO: #4902345
SOLO2IR_TS9: #7418
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8542
Kistler 4940413
WMO: #3901815
SOLO2IR_TS9: #7420
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8548
Kistler 4940426
WMO: #4902911
SOLO2IR_TS9: #7423
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8551
Druck 10300963
WMO: #4902919
SOLO2IR_TS9: #10090
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8635
Druck 10300436
WMO: #3901820
SOLO2IR_TS9: #10089
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8636
Druck 10300556
n/a n/a
WMO: #3901825
ALTOIR_TS12: #10112
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 4.5c
SBE41CP 08637
Druck 10300439
n/a n/a
WMO: #3901819
SOLO2IR_TS9: #10088
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8642
Druck 10300609
WMO: #4903222
ALTOIR_TS12: #10107
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 4.5c
SBE41CP 08643
Druck 10300610
WMO: #3901823
SOLO2IR_TS9: #10095
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8645
Druck 10300613
n/a n/a
WMO: #3901821
SOLO2IR_TS9: #10093
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8646
Druck 10300614
n/a n/a
WMO: #3901826
ALTOIR_TS12: #10113
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 4.5c
SBE41CP 08647
Druck 10300562
n/a n/a
WMO: #4902921
SOLO2IR_TS9: #10092
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8653
Druck 10300842
WMO: #4902920
SOLO2IR_TS9: #10091
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8654
Druck 10374304
WMO: #3901822
SOLO2IR_TS9: #10094
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 8662
Druck 10374309
n/a n/a
WMO: #4903229
ALTOIR_TS12: #11034
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 08940
Druck 10300810
n/a n/a
WMO: #3902138
SOLO2IR_TS9: #7445
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9056
Druck 10300518
WMO: #3901834
SOLO2IR_TS9: #7446
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9057
Druck 10300953
n/a n/a
WMO: #3901835
SOLO2IR_TS9: #7447
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9118
Druck 10444144
WMO: #4902922
SOLO2IR_TS9: #7430
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9119
Druck 10445325
n/a
WMO: #4902923
SOLO2IR_TS9: #7431
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9120
Druck 10444138
n/a
WMO: #4902924
SOLO2IR_TS9: #7432
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9121
Druck 10444130
n/a
WMO: #4902925
SOLO2IR_TS9: #7433
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9130
Druck 10444115
WMO: #1902070
SOLO2IR_TS9: #7434
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9131
Druck 10444116
n/a n/a
WMO: #1902071
SOLO2IR_TS9: #7435
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9132
Druck 10444126
n/a n/a
WMO: #3901836
SOLO2IR_TS9: #7448
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9133
Druck 10444120
WMO: #3901830
SOLO2IR_TS9: #7436
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9138
Druck 10444107
n/a n/a
WMO: #1902182
SOLO2IR_TS9: #7437
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9139
Druck 10444121
WMO: #3901831
SOLO2IR_TS9: #7438
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9140
Druck 10444110
n/a n/a
WMO: #1902072
SOLO2IR_TS9: #7439
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9141
Druck 10444109
n/a n/a
WMO: #1902180
SOLO2IR_TS9: #7443
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9142
Druck 10444170
n/a n/a
WMO: #3901837
SOLO2IR_TS9: #7444
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9143
Druck 10444173
WMO: #1902181
SOLO2IR_TS9: #7449
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9144
Druck 10444119
n/a n/a
WMO: #1902212
SOLO2IR_TS9: #7450
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9145
Druck 10444103
n/a n/a
WMO: #2903131
SOLO2IR_TS9: #7451
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9146
Druck 10444108
n/a n/a
WMO: #1902216
SOLO2IR_TS9: #7455
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9147
Druck 10444123
n/a n/a
WMO: #1902183
SOLO2IR_TS9: #7456
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9148
Druck 10444122
n/a n/a
WMO: #1902213
SOLO2IR_TS9: #7452
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9149
Druck 10444124
n/a n/a
WMO: #1902214
SOLO2IR_TS9: #7453
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9150
Druck 10444102
n/a n/a
WMO: #1902215
SOLO2IR_TS9: #7454
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9151
Druck 10444114
WMO: #3901832
SOLO2IR_TS9: #7440
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9157
Druck 10445311
n/a n/a
WMO: #3901833
SOLO2IR_TS9: #7441
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9158
Druck 10444168
WMO: #1902073
SOLO2IR_TS9: #7442
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9159
Druck 10444162
n/a n/a
WMO: #1902184
SOLO2IR_TS9: #7457
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9160
Druck 10445306
WMO: #1902217
SOLO2IR_TS9: #7458
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9164
Druck 10444167
n/a n/a
WMO: #1902218
SOLO2IR_TS9: #7459
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9165
Druck 10444166
n/a n/a
WMO: #1902219
SOLO2IR_TS9: #7460
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9166
Druck 10444169
n/a n/a
WMO: #1902220
SOLO2IR_TS9: #7461
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9167
Druck 10445307
n/a n/a
WMO: #4903036
SOLO2IR_TS9: #7466
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9209
Druck 10461177
WMO: #1902185
SOLO2IR_TS9: #7467
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9256
Druck 10449842
n/a n/a
WMO: #2903132
SOLO2IR_TS9: #7468
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9257
Druck 10449838
n/a n/a
WMO: #3902140
SOLO2IR_TS9: #7469
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9258
Druck 10461168
WMO: #1902204
SOLO2IR_TS9: #7470
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9259
Druck 10450854
n/a n/a
WMO: #1902205
SOLO2IR_TS9: #7471
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9260
Druck 10450856
n/a
WMO: #1902206
SOLO2IR_TS9: #7472
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9261
Druck 10450853
n/a n/a
WMO: #1902207
SOLO2IR_TS9: #7473
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9262
Druck 10450849
WMO: #1902208
SOLO2IR_TS9: #7474
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9265
Druck 10450851
WMO: #4902927
SOLO2IR_TS9: #7462
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9266
Druck 10449804
WMO: #4902928
SOLO2IR_TS9: #7463
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9267
Druck 10450858
WMO: #3902139
SOLO2IR_TS9: #7464
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9271
Druck 10449809
WMO: #4903035
SOLO2IR_TS9: #7465
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9272
Druck 10449806
WMO: #3902141
SOLO2IR_TS9: #7475
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9273
Druck 10449805
WMO: #3902142
SOLO2IR_TS9: #7476
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9274
Druck 10449839
n/a n/a
WMO: #1902209
SOLO2IR_TS9: #7477
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9275
Druck 10450589
WMO: #1902210
SOLO2IR_TS9: #7478
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9276
Druck 10461162
n/a n/a
WMO: #1902211
SOLO2IR_TS9: #7479
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 9535
Druck 10571776
n/a n/a
WMO: #4902926
ALTOIR_TS12: #11010
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09545
Druck 10571775
n/a n/a n/a
WMO: #4903037
ALTOIR_TS12: #11012
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09552
Druck 10495002
n/a n/a n/a
WMO: #2903135
ALTOIR_TS12: #11013
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09615
Druck 10595867
n/a n/a
WMO: #4903038
ALTOIR_TS12: #11014
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09616
Druck 10590238
n/a n/a n/a
WMO: #4903039
ALTOIR_TS12: #11015
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09617
Druck 10590258
n/a n/a n/a
WMO: #4903041
ALTOIR_TS12: #11016
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09618
Druck 10597243
n/a n/a n/a
WMO: #4903040
ALTOIR_TS12: #11018
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 5.0a
SBE41CP 09620
Druck 10590771
n/a n/a n/a
WMO: #4903211
ALTOIR_TS12: #11019
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09621
Druck 10590244
WMO: #4903219
ALTOIR_TS12: #11020
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.0
SBE41CP 09622
Druck 10590237
WMO: #1902225
ALTOIR_TS12: #11021
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09623
Druck 10590263
n/a n/a
WMO: #4903227
ALTOIR_TS12: #11024
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09624
Druck 10590773
n/a n/a
WMO: #4903214
ALTOIR_TS12: #11025
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.0
SBE41CP 09625
Druck 10590265
WMO: #4903228
ALTOIR_TS12: #11027
IRIDIUM

Instrument: ALTOIR_TS12
ROM: 6.0.1
SBE41CP 09627
Druck 10596129
n/a n/a
80 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 13-Apr-2021