WHOI ARGO: SBE SN 4938 to 7285


Calibration and Diagnostics

Metadata OW CAL ADJUSTMENT Salinity on theta OW Inputs
80 - - - -
WMO: #4901593
SOLO2IR_TS9: #7245
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4938
Druck 3771032
n/a n/a
WMO: #3901050
SOLO2IR_TS9: #7224
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4939
Druck 3633599
WMO: #4901590
SOLO2IR_TS9: #7178
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4940
Druck 3815786
WMO: #1901715
SOLO2IR_TS9: #7244
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4941
Druck 3815006
n/a n/a
WMO: #3901043
SOLO2IR_TS9: #7191
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4942
Druck 3815001
n/a n/a
WMO: #1901717
SOLO2IR_TS9: #7219
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4943
Druck 3814998
WMO: #1901719
SOLO2IR_TS9: #7234
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4944
Druck 3814997
n/a n/a
WMO: #3901045
SOLO2IR_TS9: #7214
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4945
Druck 3772130
WMO: #4901595
SOLO2IR_TS9: #7213
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4946
Druck 3772131
WMO: #1901720
SOLO2IR_TS9: #7236
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4947
Druck 3772132
WMO: #4901594
SOLO2IR_TS9: #7212
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4948
Druck 3772133
WMO: #1901721
SOLO2IR_TS9: #7237
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13
SBE41CP 4949
Druck 3772134
n/a n/a
WMO: #3901041
SOLO2IR_TS9: #7198
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 4950
Druck 3772135
WMO: #3901056
SOLO2IR_TS9: #7195
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 20Sep13 V1.5
SBE41CP 5036
Druck 3648539
WMO: #1901699
SOLO2IR_TS9: #7193
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 5037
Druck 3638032
n/a n/a n/a
WMO: #1901664
SOLO2IR_TS9: #7181
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 5038
Druck 3777133
WMO: #3901039
SOLO2IR_TS9: #7190
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 V1.3
SBE41CP 5039
Druck 3777134
WMO: #3901220
SOLO2IR_TS9: #7304
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6465
Druck 4112788
n/a n/a
WMO: #3901114
SOLO2IR_TS9: #7302
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6466
Druck 4149513
WMO: #3901113
SOLO2IR_TS9: #7301
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6467
Druck 4149515
n/a n/a
WMO: #3901106
SOLO2IR_TS9: #7283
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6468
Druck 4113756
n/a n/a
WMO: #3901225
SOLO2IR_TS9: #7291
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6469
Druck 4112806
n/a n/a
WMO: #1901732
SOLO2IR_TS9: #7300
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6471
Druck 4196199
n/a n/a
WMO: #3901107
SOLO2IR_TS9: #7284
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6472
Druck 4038329
WMO: #1901731
SOLO2IR_TS9: #7289
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6473
Druck 4196079
WMO: #3901064
SOLO2IR_TS9: #7281
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6474
Druck 4112807
n/a n/a
WMO: #3901108
SOLO2IR_TS9: #7286
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6475
Druck 4196198
n/a n/a
WMO: #3901228
SOLO2IR_TS9: #7295
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6476
Druck 4196077
n/a n/a
WMO: #3901226
SOLO2IR_TS9: #7292
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6477
Druck 4218743
n/a n/a
WMO: #4902101
SOLO2IR_TS9: #7298
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 6478
Druck 4219016
WMO: #3901063
SOLO2IR_TS9: #7280
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6479
Druck 3986563
n/a n/a
WMO: #3901110
SOLO2IR_TS9: #7288
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6480
Druck 4196079
n/a n/a
WMO: #3901105
SOLO2IR_TS9: #7282
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6481
Druck 4196200
n/a n/a
WMO: #3901229
SOLO2IR_TS9: #7296
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6482
Druck 4196201
WMO: #3901230
SOLO2IR_TS9: #7297
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6483
Druck 4148150
n/a n/a
WMO: #3901109
SOLO2IR_TS9: #7287
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6484
Druck 4148148
n/a n/a
WMO: #3901111
SOLO2IR_TS9: #7290
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6485
Druck 4200886
n/a n/a
WMO: #3901227
SOLO2IR_TS9: #7293
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6486
Druck 4200885
WMO: #3901112
SOLO2IR_TS9: #7294
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6487
Druck 4219008
n/a n/a
WMO: #4902102
SOLO2IR_TS9: #7299
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6488
Druck 4218738
WMO: #3901219
SOLO2IR_TS9: #7303
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 6490
Druck 4200902
WMO: #3901221
SOLO2IR_TS9: #7305
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6505
Druck 4268759
n/a n/a
WMO: #4902104
SOLO2IR_TS9: #7306
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6507
Druck 4196071
WMO: #4902105
SOLO2IR_TS9: #7307
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6508
Druck 4196068
WMO: #3901222
SOLO2IR_TS9: #7308
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6509
Druck 4268760
WMO: #4902106
SOLO2IR_TS9: #7318
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6510
Druck 4241319
WMO: #1901785
SOLO2IR_TS9: #7313
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6511
Druck 4267031
WMO: #4902107
SOLO2IR_TS9: #7319
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 6521
Druck 4149482
WMO: #4902342
SOLO2IR_TS9: #7341
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 6522
Druck 4196159
n/a n/a
WMO: #1901807
SOLO2IR_TS9: #7315
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7141
Druck 4150222
WMO: #1901808
SOLO2IR_TS9: #7317
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7142
Druck 4150219
WMO: #1901806
SOLO2IR_TS9: #7314
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7143
Druck 4170088
n/a
WMO: #1901784
SOLO2IR_TS9: #7312
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7144
Druck 4106661
n/a n/a
WMO: #3901224
SOLO2IR_TS9: #7310
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7145
Druck 4150225
n/a n/a
WMO: #3901238
SOLO2IR_TS9: #7387
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7146
Druck 4150220
n/a n/a
WMO: #1901733
SOLO2IR_TS9: #7311
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7147
Druck 4170097
WMO: #3901223
SOLO2IR_TS9: #7309
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7148
Druck 4180217
n/a n/a
WMO: #3901239
SOLO2IR_TS9: #7388
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7150
Druck 4214882
n/a n/a
WMO: #1901828
SOLO2IR_TS9: #7389
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7151
Druck 4214883
n/a n/a
WMO: #1901809
SOLO2IR_TS9: #7320
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7152
Druck 4214884
n/a n/a
WMO: #2902393
SOLO2IR_TS9: #7316
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7153
Druck 4214885
n/a n/a
WMO: #1901812
SOLO2IR_TS9: #7325
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7205
Druck 4267047
WMO: #2902388
SOLO2IR_TS9: #7324
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7206
Druck 4267049
n/a n/a
WMO: #1901829
SOLO2IR_TS9: #7390
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7207
Druck 4267050
n/a n/a
WMO: #1901830
SOLO2IR_TS9: #7391
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7208
Druck 4267045
n/a n/a
WMO: #2902394
SOLO2IR_TS9: #7322
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7209
Druck 4267048
n/a n/a
WMO: #1901811
SOLO2IR_TS9: #7323
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7210
Druck 4267052
n/a n/a
WMO: #1901818
SOLO2IR_TS9: #7354
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7211
Druck 4268765
WMO: #1901817
SOLO2IR_TS9: #7353
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7212
Druck 4268766
WMO: #4902354
SOLO2IR_TS9: #7382
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7213
Druck 4266867
WMO: #3901236
SOLO2IR_TS9: #7385
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7214
Druck 4241317
WMO: #1901826
SOLO2IR_TS9: #7383
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7215
Druck 4241320
n/a n/a
WMO: #3901235
SOLO2IR_TS9: #7384
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7216
Druck 4241330
n/a n/a
WMO: #3901237
SOLO2IR_TS9: #7386
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7217
Druck 4241332
n/a n/a
WMO: #1901810
SOLO2IR_TS9: #7321
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7219
Druck 4171910
n/a n/a
WMO: #2902391
SOLO2IR_TS9: #7331
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7220
Druck 4196076
n/a n/a
WMO: #2902389
SOLO2IR_TS9: #7328
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7221
Druck 4170093
n/a n/a
WMO: #4902350
SOLO2IR_TS9: #7369
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 11Dec15 ARM V2.1
SBE41CP 7270
Druck 4219027
WMO: #4902120
SOLO2IR_TS9: #7362
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7271
Druck 4218736
WMO: #4902340
SOLO2IR_TS9: #7376
IRIDIUM

Instrument: SOLO2IR_TS9
ROM: SBE602 ARM_v2.0_xmsg_ve
SBE41CP 7285
Druck 4218727
80 - - - -

WHOI Argo Homepage Creation Date: 13-Apr-2021